مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر پدیدة تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفه‎های مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصی‎سازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که "‎‎ آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تأثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعة تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دورة زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیة مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر می‎رسد رابطة تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفه‎های آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعة تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.
طبقه‎بندی JEL : F12، F13، F17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical bases of Economic Liberalization Effect on Intra industry Trade: A Case Study for Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Rasekhi
  • Ahmad Jafari Samimi
  • akbar zamani
چکیده [English]

According to the literature, economic liberalization is an important factor affecting the Intra industry Trade (IIT). Present paper is trying to examine the positive effect of economic liberalization on Iran’s IIT as well as to review the effectiveness of important components of economic liberalization including privatization, trade liberalization, exchange rate liberalization and financial liberalization on IIT, based on theoretical models. For the empirical study, we have estimated IIT type at 6-digit HS classification system during time period 1992-2005 by using trade types index. Then, we have used two group models (IIT and types of IIT) for examining this hypothesis. Overall, although it seems that there is no deterministic theoretical relationship between important components of economic liberalization and IIT, yet economic liberalization has positive effect on IIT, based on experimental evidences.
JEL Classification: F12, F13, F17

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Liberalization
  • Exchange Rate Regime
  • Foreign direct investment
  • Government Size
  • Intra Industry Trade
  • Trade Liberalization