تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

از مهم‎ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست‎های اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهه‎های اخیر تلاش‎های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تأثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی‎های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راه‎های کاهش نرخ بهره در ایران در طی دور? 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشة علّی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجة دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. هم‎چنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید می‎کند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهم‎ترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهره‎اند.
طبقه‎بندی JEL: E4, B1, E43, E52, E53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Causal Relationship between Macroeconomics Variables for Reducing the Rate of Interest in Iran With Bayesian Causal Map (BCM) Approach

نویسندگان [English]

  • morteza sameti
  • rahim dallaly
  • rahman Khoshakhlagh
  • Zohreh shirani fakhr
چکیده [English]

Regarding to important role of interest rate in adjusting and performing economic policies, in particular monetary policies, in recent decades too many efforts has been done for adjusting this variable as one of the most important key economic indicators. Due to the noticeable impact of interest rate to solve or generate economic problems in some societies, reducing it to its optimal level is in the first line of agenda as an important issue. In this study, according to Chicago School principles, we determine the most effective economic variables on interest rate. Then we use Bayesian Causal Map (BCM) to analyze the suitable ways of reducing interest rate in Iran over the period of 1976 to 2006. We concluded that interest rate tends to be depress through reducing inflation rate, reducing expected rate of inflation, controlling money stock, controlling credits and reducing budget deficit. Furthemore, the results of study confirm the Chicago School ideas about importance of money and direct and powerful impact of it on real economic variables in Iran and according to beliefs of this school, in process of reducing interest rate, money stock and inflation rate are the most important economic variables in Iran.
JEL Classification: E4, B1, E43, E52, E53

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bayesian Causal Map (BCM)
  • Bayesian network
  • Causal Map
  • interest rate
  • uncertainty