نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعة موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آیا فقط افزایش هزینه‌های دولت برای بهبود شاخص‌های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقالة حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه‌های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزة «حکمرانی خوب»، «هزینه‌های دولت» و «شاخص‌های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص‌های «فساد» و «بوروکراسی ‌اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهندة «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه‌های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده‌اند، این افزایش هزینه‌ها، تأثیر بیش‎تری بر شاخص‌های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص‌های حکمرانی، عملکرد هزینه‌های این دو بخش را افزایش داده است.
طبقه‌بندی JEL : H51, H52, D73

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Governance and Efficacy of Public Spending: Case of OIC Healthcare and Education Expenditures

نویسندگان [English]

  • Majid Sabbagh Kermani
  • Mehdi Basakha
چکیده [English]

Do government expenditures often yield the expected improvement in social outcomes? This paper asserts that the good governance indicators can explain differences in attainment to a good health and education outcomes in OIC countries.
This paper analyses the linkage between three concepts; "Good Governance", "Public Spending" and "Social Outcomes" For this propose, we measure the governance level by "corruption" and "quality of bureaucracy". Public spending becomes more effective in health and education sectors in countries with good governance; also, public spending has less impact on health and education outcomes in poorly governed countries.
By using OIC countries data in period 1991-2005, we found that public health and education spending has a stronger negative effect on child mortality and stronger positive effect in raising primary education attainment in countries, which have good governance.
JEL classification: H51; H52; D73

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • efficacy
  • Good Governance
  • Healthcare Expenditure
  • Public Spending