اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران

نویسندگان

چکیده

با ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغیرهای خرد وکلان اقتصادی دستخوش تغییر قرار می‌گیرند. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است. فناروی اطلاعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام وچارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. از آنجایی که مسئله اشتغال در کشور موضوعی مهم به شمار می رود، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات براین متغیر اهمیت به سزایی دارد.
این مقاله، بااستفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال کشور ایران است. ازاین رو، مدل مورد بررسی با رهیافت تصحیح خطای برداری VECM برای کشور ایران، طی سال های 1385- 1338، برآورد شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات درکوتاه‌مدت، اثر منفی بر اشتغال دارد اما در بلندمدت این اثر مثبت خواهد بود. هم‎چنین تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نیروی کار ماهر درایران در بلندمدت، مثبت و بر نیروی کار غیرماهر منفی است.
طبقه بندی JEL : E24، D83، C22 ،O53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on Employment of Iran

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rasolinezhad
  • Mahdi Nouri
چکیده [English]

By the advent and development of Information and Communication Technology (ICT), the Micro and Macro Economic variables are changed. In other words, the exclusive characteristics of ICT can alter the job framework in a society. This fact will be done in our country, too. Because of the importance of the employment issue in Iran, a research in about of effect of ICT on this variable in Iran is so necessary.
The aim of this paper is to investigate the effect of ICT on Employment of Iran with a microeconomics’ model. So, the Model with a VECM approach has been estimated for 1338-1385.
The result of this paper are shown that the ICT has negative effect on employment of Iran in short run, but it has positive effect in long run. Anymore, the ICT has positive effect on the skillful employers and negative effect on no-skillful employers.
JEL Classification: : E24, D83, GC22, O53

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • ICT
  • Iran
  • VECM