بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می‌شود.
با استفاده از روش دادههای تابلویی مدل‎های تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده‌های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل‌های انرژی به‌ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.
طبقه بندی JEL : D24, C23, C33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Substitutability Between Energy and Capital in Basic Metals Manufacturing

نویسندگان [English]

  • Saeed Samadi
  • Alimorad Sharifi
  • Aziz Ahmadzadeh
  • Azad Khanzadi
چکیده [English]

One of the most important issues about production structure and measurement of factors utilization in industry is the study of substitutability among the production factors. While, energy, for its particular features like finite and the direct relationship between energy usage and air pollution; and specifically abundance of energy resources and allocation of subsidies to different energy carriers in Iran, has led to the fact that energy factor and its substitutability with other factors become of high importance. In this way, basic metals manufacturing are one of the fundamental industries parts which consume a lot of energy and are regarded as one of the high value added parts. The main concern of this study is the estimation of energy factor demand, and the factors affecting basic metals manufacturing during 1373-1382. In addition, the complementary and substitutability of electricity and other factors in basic metals manufacturing are studied.
Using panel data models of Translog, factor demand is estimated for labour, capital, electricity and other energy carriers. In estimating the models fixed effect and ISUR have been used.
The results of the study show that, capital and electricity are complementary while capital has the substitutional relationship with other energy carriers. Substitution between electricity and the other careers are not confirmed. The corresponding own-price elasticities are -0.49 for labour, -0.10 for capital, -0.39 for electricity and -0.31 for other energy careers.
JEL Classification: D24, C23, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allen Elasticity of Substitution
  • Cross Price Elasticity
  • Factor Demand Function
  • Own Price Elasticity
  • Panel Data Iran