ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مطالعه‎ی حاضر تعیین ارزش اقتصادی آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی آلودگی هوای شهر مشهد است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق تکمیل پرسش‌نامه به صورت پیمایش میدانی و با روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی شده، از 286 خانوار شهری مشهد در سال 1384 جمع‎آوری شده است. به منظور ارزش‎گذاری اثرات زیست محیطی آلودگی هوا، از رهیافت الگوسازی انتخاب ، که جامع‎ترین میزان ارزش اقتصادی کل زیست محیطی را ارائه می‎دهد و هم‌چنین الگوهای اقتصاد سنجی لاجیت شرطی و لاجیت متداخل استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، افراد منطقه‌ی با آلودگی زیاد، به طور متوسط تمایل دارند برای 30 درصد بهبود در بوی نامطبوع ناشی از آلودگی هوا، ریزش گرد و غبار سیاه، دید ضعیف و اثرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا، به ترتیب 751، 912، 1526 و 1607 ریال در ماه پرداخت کنند، در حالی که افراد منطقه‌ی با آلودگی متوسط، تمایل دارند برای بهبود 30 درصدی هر یک از ویژگی‎های فوق، ماهانه 1453، 1263، 802 و 595 ریال در ماه بپردازند. بر اساس نتایج این پژوهش، در مجموع 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد، از ارزشی معادل 11303472650 ریال در ماه برخوردار است.
طبقه‎بندی JEL: C01, C25, C99, H23, Q51, Q52, Q53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of Different Characteristics of Air Pollution in Mashhad

نویسندگان [English]

  • mohammad Ghorbani
  • ali Firooz Zarea
چکیده [English]

The aim of present article is determining economic value of air pollution and environmental effects of Mashhad city air pollution. Data of 286 households of Mashhad was gathered through questionnaire in a survey reaserch using stratified random sampling method in year 2006. In order to detemine environmental effects of air pollution choice experiment approach - which gives the most perfect environmental total economic value - conditional logit (CL) and nested logit (NL) models, have been applied. On this base, for a thirty percent improvement in bad odour, black fallout, poor visibility and health effects of air pollution, high-polluted region settlers are willing to pay, in average, 751, 912, 1526 and 1607 Rials per month, respectively. Whilst, middle-polluted region settlers, are willing to pay 595, 802, 1263 and 1453 Rials per month for 30 percent improvement in bad odour, poor visibility, black fallout and health effects of air pollution, respectively. Therefore, value of a thirty percent improvement in Mashhad air pollution is equal to 11303472650 Rials per month.
JEL Classification: C01, C25, C99, H23, Q51, Q52, Q53

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Choice modelling
  • Conditional Logit
  • environmental effects
  • Mashhad
  • Nested logit