عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‎ی مصرف انرژی (شدت استفاده از انرژی)، رشد اقتصادی و انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط‌زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره‎ی زمانی 1383- 1346 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان‌دهنده‌ی وجود رابطه ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران است.
طبقه بندی JEL: C22, O13, Q4, Q53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economical and Social Factors Effecting on CO2 Emission in Iran

نویسندگان [English]

  • Davood Behbudi
  • Firouz Fallahi
  • Esmail Barghi
چکیده [English]

The main objective of this paper is to study the relationship between the energy consumption (energy use intensity), economic growth, and CO2 emission in Iran. To that end, we use time series data of Iran during 1967–2004. In order to examine the long-run relationship among these variables, the Johanson-Juselius cointegration method is used along with VECM.
The main finding of this study shows that energy consumption , economic growth, trade openness, and urban population have positive effects on CO2 emission.
JEL Classification: C22, O13, Q4, Q53

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 emission
  • Cointegration
  • economic growth
  • Energy consumption
  • Environmental pollution