بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران

نویسندگان

دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از چالش‎های پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمد‎های ارزی حاصل از صادرات نفت می‎باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1346تا 1385می‌باشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطه‌ی مبادله‌ی کشور طی سال‎های 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله در بلندمدت تأثیر منفی و معنی‎دار بر رشد اقتصادی ایران دارد.
طبقه‌بندی JEL: F43; O11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Terms of Trade Volatility on Economic Growth of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali reza kazerooni
  • sakineh sojoodi
چکیده [English]

The major challenge facing Iranian economy is its overwhelming dependence on the oil exports. However, the world oil price has been subject to a lot of shocks, which have destabilized the Iranian terms of trade. Hence, this paper empirically examines the effect of terms of trade volatility on Iran’s economic growth over 1967-2006. For this purpose, based on a GARCH model, a proxy for the terms of trade volatility has been estimated. Then, a growth model has been specified, where the economic growth is mainly related to the terms of trade volatility alongside with other relevant variables. The empirical results obtained by ARDL technique suggest the terms of trade uncertainty has adverse effect on the Iranian economic growth.
JEL classification: F43; O11

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL Method
  • economic growth
  • GARCH Model
  • Terms of Trade Volatility