تأثیر روش‌های استخراج اطلاعات از پرسش‌نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران)

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.
طبقه‌بندی JEL : Q23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Different Approaches of Questionnaire Eliciting on the Willingness to Pay in Contingent Valuation Methods (Case Study: Arasbaran Forestst Ecosystem)

نویسندگان [English]

  • Morteza Molaei
  • gholam ali sharzeie 1
  • Saeed Yazdani 2
چکیده [English]

Consumers’ willingness to pay for nonmarket commodities such as wildlife, quality of the environment and forest services (including timber production, water conservation, soil conservation, oxygen supply, carbon sequestration, recreation services and wildlife preservation) is a measure of value of these resources. In recent years the contingent valuation has been used to determine this and other economic values by economists and policy makers. Using different elicitation methods in contingent valuation yields different willingness to pay measures. So, it is important to determine which method is preferable. The objective of this study is comparing estimated preservation value of Arasbaran Forest Ecosystem using Open-Ended and Close-Ended elicitation methods. In this paper, elicitation method were changed, ceteris paribus such as attributes of the commodity under valuation, socio-economic demographics of respondents, population, number of respondents and the payment vehicle, and based on these assumptions the results have been analyzed. Data for this study is collected from 13 provinces using 509 questionnaires and Logit and Tobit models are used to econometric analysis of close-ended and open-ended data, respectively. Results showed that some significant variables are different in two models; and also estimated willingness to pay using close-ended (112670 Rials) is more than that in the open-ended (102700 Rials) format.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Close-Ended Elicitation Methods
  • contingent valuation method
  • Keywords: Preservation Value
  • Open-Ended