تأثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم در ایران

نویسنده

چکیده

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست‎هایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعه‌ی اقتصادی ایجاب می‌کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار‎گیرد. تحلیل‌های اقتصاد خرد نشان می‌دهند که به دلیل افزایش بیش‎تر قیمت اقلامی که سهم عمده‌ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده‌ای در بودجه‌ی طبقه‌ی مرفه و ممتاز جامعه بازی می‌کنند، و نیز به دلیل استفاده بیش‎تر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه‌ی حاضر که بر اساس داده‎های تلفیقی مربوط به استان‌های کشور در دوره‎ی زمانی 82-1380 به‎دست آمده‎اند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیش‎ترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین‌تر سود می‌ر‌ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است.
طبقه بندی JEL: E31, D31, D63

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inflation and it’s Effect on Social Classes in Iran

نویسنده [English]

  • vahid mehrbani
چکیده [English]

High inflation has been as one of the characteristics of developing countries including Iran and its economic and social impacts are extensive. Compiling policies for economic development requires that inflation impacts on different social classes should be studied carefully. Microeconomic analyses show that because of higher increase in price of goods that have higher share in consumption bundle of the poor comparing to goods that have the main share in rich families budget, and because of the higher use of low income families from fixed income, the inflation is a potential factor that increases income gap in Iran. According to the panel data of provinces in 1380-82, the results suggest that high income families gain from inflation at the expense of low income.
JEL Classification: E31, D31, D63

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classes- Inflation- Inequality of Income and Wealth.