بررسی عوامل مؤثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس‎انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوه‎ی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس‎انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس‎انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده‎های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دوره‎ی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون می‎شود.
بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده‎های بلندمدت بانکی بر پس‎انداز بخش خصوصی را تأیید می‎کند. اگر چه وجود رابطه‎ی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده‎های بلندمدت بانکی بر پس‎انداز بخش خصوصی تأیید می‎شود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش‎تر مواقع از نرخ سود سپرده‎های بانکی نیز بیش‎تر می‎باشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است.
طبقه بندی JEL: E21, E62, O16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review Over Effective Factors on Saving in Private Sector Iran's Oil Economy

نویسندگان [English]

  • hassen sobhani 1
  • Mohammad Reza Barkhordari 2
چکیده [English]

The ongoing study aims at a brief pathology on saving in Iran's private sector. The factors effect on saving in private sector have been introduced, including oil revenues, real interest rate of banking long-term deposits, ratio of stocks transactions value to Gross National Production (GNP), proportion of employed population to total population, Inflation rate and Gini coefficient during 1974-2007 term. Then, we tested the hypotheses by using model of the least-squares method. At last, after elimination some of insignificance variables, the presence of positive effects in oil revenues growth and the ratio of the employed people to total population, and the negative influence of increase in banking long- term deposits' real interest rate on saving through private sector were verified. With respect to classic models in which interest rate positively affect on saving, it was verified in the current study that there was a negative relationship between real interest rate of banking long-term deposits and saving in private sector so it requires note that Iran's special economic conditions and the existing high inflation which are higher than banking deposits rate for the most occasions, led banking real interest to be negative and reject of Classics Theory in Iran.
JEL classification: E21, E62, O16

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Factors
  • interest rate
  • oil revenues
  • Saving in private sector