اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و هیأت علمی مؤسسه‎ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

This study tries to measure core inflation in Iran's economy, using SVAR method, spanning the period 1973-2007. The necessity of knowing about core inflation is that it increases signals to likely noises (shocks). Through using coring inflation criteria in policy making, monetary policies become more effective, as policymakers just react to fluctuations in measured inflation, ignoring temporary noises. Core inflation criteria is an appropriate index for both the measurement of current and future inflation trends, and an applicable target for monetary policy.
In this study, core inflation is considered as "a component of measured inflation with no effect on real output either in the long run or short run". In an attempt to measure core inflation in Iran, three variables as oil price, gross national product, and consumer price index are deployed in a Structural Vector Auto Regressive (SVAR) model, imposing some restrictions to make the model compliant with the structure of Iran's economy. The results show that in most cases, headline inflationary pressures have been more than measured inflation, for there have been deflationary pressures of oil export revenues in the economy.
JEL Classification: E31 , E52

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Core Inflation (The case of Iran)

نویسندگان [English]

 • hossien habasi 1
 • Ahmad Tashkini 2
چکیده [English]

مطالعه‌ی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دوره‌ی زمانی 86-1352، می‎پردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت‌دهی را نسبت به اختلال افزایش می‌دهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب می‌شود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست‎گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده می‌گیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به‌عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد.
در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه‌گیری شده که تأثیرات کوتاه‌مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دوره‌ی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است.
طبقه‌بندی JEL : E31، E52

کلیدواژه‌ها [English]

 • Core Inflation
 • Inflation Targeting
 • measures based on exclusion
 • measures based on the whole price distribution
 • measures based on trimming
 • model-based measures
 • persistent and intermittent component
 • statistical approach
 • SVAR Model