بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افزایش تخریب محیط زیست در سال‎های اخیر، بررسی رابطه‎ی میان سطح فعالیت‌های اقتصادی و شاخص‌های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطه‎ی علّی یک‌طرفه از تغییر در سطح فعالیت‌های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنی‌داری دارد، پیش فرض جهت علیت می‌تواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن‌ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعه‎ی حاضر وجود رابطه‎ی بلندمدت میان انتشار دی‌اکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژی‌های فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دوره‎ی 1346- 1386 بررسی می‎کند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطه‎ی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می‎دهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژی‌های فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دی‌اکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. از یک طرف به دلیل این‎که مصرف انرژی‌های فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی می‌باشد، می‌توان کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود.
طبقه‌بندی JEL: O13، Q53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Carbon Dioxide Emissions in Relation to Economic Growth, Energy Consumption and Trade in Ira

نویسندگان [English]

  • mohamad reza lotfalipour 1
  • Mohammad Ali Falahi 1
  • Malihe Ashena 2
چکیده [English]

The environmental degradation increase during recent years, has proposed the investigation of economic activities and environmental indicators relation. Mostly a unidirectional causality from economic activities to pollution is assumed. While the direction of causality between pollution and economic growth has specific policy implications, presumption of this direction may influence the nature of the relationship. Therefore, the examination of economic dimensions of pollutant emissions and its consequents has significant importance. This study examines the long-run relationship between emissions and economic growth considering fossil fuel consumption and openness variables in Iran during 1961-2006. Using causality test based on error correction mechanism shows that there exists causality from economic growth, energy consumption and openness to carbon emission, but it is not hold vice versa. On one hand fossil fuel consumptions has no effect on the economic growth and on the other it is the cause of pollutant emissions. So as a policy implication, fossil fuel conservation can be as a way to reduce pollutions.
JEL Classification: O13, Q53

کلیدواژه‌ها [English]

  • causality
  • Cointegration
  • economic growth
  • Iran
  • Pollutant emissions