ارتباط بیمه‎ی سلامت و هزینه‎های سنگین خدمات درمانی در بیمارستان‎های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1388

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

2 دکترای اقتصاد، استادیار و مدیر گروه اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی، دانشیار و مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائه‎ی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعه‎ی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان‎های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش‎گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامه‎ی جاری بیمه‎ی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته‎های پژوهش‎گران نشان می‎دهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمه‎ی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجهه‎ی با هزینه‎های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکته‎ی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامه‎ی بیمه‎ی سلامت کشور در جلوگیری از مواجهه‎ی با هزینه‎های سنگین خدمات درمانی است. به نظر می‎رسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست‎گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماری‎ها از مهم‎ترین علل ناکارآمدی نظام بیمه‎ی سلامت کشور در حمایت از بیماران می‎باشد.
طبقه بندی JEL: C25, L10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Health Insurance and Catastrophic Medical Payment in Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Science; 2009

نویسندگان [English]

  • Hesam Ghiasvand 1
  • Mohammad Hadian 2
  • Mohammad Reza Maleki 3
چکیده [English]

The protection of households against catastrophic medical payment always has been one of the most important objectives in any health care system. This study assessed the performance of Iranian health insurance schemes in protection the patients against catastrophic medical payment. This is an analytical study which performed in a cross sectional design on 400 patients that hospitalized in selected hospitals affiliated to Iran University of Medical Science. Among 16 variables only 8 variables include: Household’s head gender, Number of hospitalization, Residency in Tehran, Income level, other family member’s illness, Ownership of house, Number of household’s members and finally the coverage of complementary health insurance have had significant relation with the probability of catastrophic medical payment occurrence. It seems that policy makers should pay more attention to socio-economic factors, demographic factors and the epidemiology of diseases in our country to design suitable prepayment schemes.
JEL Classification: C25, L10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catastrophic Medical Payment
  • health insurance
  • Logistic model
  • Out-of-Pocket Payment