تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر

نویسندگان

چکیده

از آنجا که واحد های مسکونی کالاهایی همگن نیستند و به دلیل تفاوت در ویژگی هایی نظیر : اندازه زمین ، مساحت زیر بنا ، تعداد اطاقها ، نوع مصالح و همچنین موقعیت محل استقرار و همسایگی متفاوت می گردند، به کار بردن توابع تقاضای معمول برای مسکن ، انتزاعی به نظر می آید. به همین دلیل در این تحقیق برای تخمین تابع تقاضا از روش " هدانیک " استفاده شده است؛ بدید ترتیب که فرض گردیده قیمت واحد های مسکونی تحت تأثیر دو نوع مشخصه فیزیکی و همسایگی قرار می گیرند.دراین پژوهش داده ها و اطلاعات مورد نیاز به صورت مقطعی است که از طریق تکمیل پرسشنامه بدست آمده است. به کمک اطلاعات جمع آوری شده ، ابتدا تابع قیمت هدانیک مسکن برای ناحیه مورد نظر تخمین زده شده ، سپس ضرایب تقاضای مشخه های اصلی واحد مسکونی برآورد گردید. روش تخمین بکارگرفته شده همان روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) بوده که با استفاده ازاین ضرایب مربع تقاضا برای هر یک از ویژگیها تخمین زده شده است. از جمله نتایج بدست آمده ، تأثیر گذاری ویژگیهای فیزیکی ، محیطی و همسایگی واحد مسکونی بر روی قیمت بازاری آن می باشد. همچنین استنتاج شده که تقاضای عناصر واحد مسکونی تحت تأثیر قیمت های ضمنی ویژگی ها ، درآمد ، متوسط سن ، متوسط تحصیلات و تعداد نفرات ساکن در واحد مسکونی قرار می گیرند.

عنوان مقاله [English]

Estimation of housing demand Function With Using Hedonic Price

چکیده [English]

Since resdential units are not homogeneous Commodties and diffirence in characteristics such as: Size of the land, squaqre footage of constructed part , kind of materials being used, and neighborhood. lead to dijferentiation of housing units, applidation of regulardemand junction of for Such a commodity Would seem rather absrtact. To make hie demand junction more realistic, in this paper "Hedonic approach is being used. In Order to implement this approach, first it is assumed that price of housimg units are ajfectds by Two general categories ojCharacterisrics namely Phycical and neighgorhood factors.
Using questionnaires, data in the form of cross section has been
collected and the hedinic price funtion, using OLS, has been estimated.
Having obtained the estimated.
Our Findings Show that for the city of Khomeini - Shahar' hoth groups
of Physical and neighborhood factors are affeted by implicit prices of the
ch.atacteristixd being chosen, imcome, average age of the head of
occupants, average education ofthe occupants, and the numher of
residents of the unites