ریشه یابی تحولات درآمدی عمومی در ایران

نویسنده

چکیده

بعد از بروز بحرانهای مالی کشورهای در حال توسعه ، از دهه 60 میلادی تحقیقات وسیعی در زمینه ظرفیت مالی کشور ها در پرداخت بدهی ها یشان انجام گرفته است.این امر هرچند طی دهه های محتلف دچار نوساناتی بوده است، لیکن امروزه یکی از موضوعات بحث برانگیز را در محافل اقتصادی تشکیل می دهد.در مجموع سه عامل برای تعیین ظرفیت در آمدهای دولت در نظر گرفته شده است: درجه توسعه یافتگی ، ترکیب بخشی تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد ملی به روی اقتصاد جهانی . در خصوص متغیر های معرفی کننده اثر این عوامل توافق عمومی وجود ندارد. بعدها عوامل دیگری نیز مورد آزمون و بررسی قرا گرفته و با استفاده از ابزار پیشرفته تر اقتصاد سنجی الگو ها تکامل جدی تری پیدا کردند.علی رغم اهمیت جغرافیایی سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه ، متأسفانه هنوز تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نگرفته است . لذا در این مقاله تلاش بر این است که ویژگیهای در آمد عمومی ایران ، ساختار آن و عوامل مؤثر بر تحولات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Analysis Incom capacity of goverment in Iran

چکیده [English]

After the appearance offinancial crises in developing countries, there
has been a wide range of researches about the financial capacity of these
countries with respect to their debts. Though this subject has been a matter of argument for several decades, today it is one of the most contravertial . arguments in economic literature.
There are, in general, three factors which determine the income
capacity of the governments: degree of development, sectoral composition of GNP, and the degree of openness of economy. But there is not a common agreemant in their degree of effectiveness.
Later, other factors have been put to test, and with the help of
advanced econometrics models have been developed more seriously. In
spite of strategic importance of Iran and middle East area, still there has
not been an independent research in this issue, so, in this article we tried
to analyse the characteristics ofpublic income in Iran and factors affecting it.