نظریه تعیین عرضه اقتصادی کالای بادوام

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر یک الگوی نظری به منظورتعیین تابع عرضه اقتصادی کالای بادوام ارائه گردیده است . نتیجه بدست آمده این بوده است که شرط تعادل مصرف کننده با ارزش نهایی خدمات حاصل از مصرف کالای بادوام بدست می آید. قیمت سایه ای (یا قیمت ذخیره ای ) هر واحد اضافی توسط این شرط تعیین می گردد.از طرف دیگر ، قیمت سایه ای با هزینه نهایی تولید برابر است که شرط تعادل تولید کننده را مشخص می کند. تابع عرضه کالای بادوام از شرط تعادل تولید کننده حاصل می شود.از آنجا که عواملی نظیر نرخ بهره ، نرخ استهلاک ، ارزش نهایی خدمات کالای بادوام و همچنین طول زمان استفاده از آنها در سالهای گوناگون در تعیین قیمت سایه ای مؤثر هستند ، از این رو عوامل مزبور بطور غیر مستقیم تابع عرضه را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

عنوان مقاله [English]

The Theorical detemination of economic durable good Supply

چکیده [English]

This paper represents a theoretical model from which the supply
function for a durable goods is derived. It turns out that consumer at the
equilibrium condition equates its user cost with the marginal value of
services received by using an additional unit of durable goods. The stock
price is obtained from this condition. In addition, at the equilbrium
condition for producer, the stock price is equal to the marginal production
cost which results the supply function of durable goods. Since the fa ctors
such as interest rates, depreciation rates, Wold of goods and the marginal
value ofservecies determine the stock price, Thus they Life ime affect the
supply function indirectly