تبیین پولی تورم: تجربه ایران

نویسنده

چکیده

طرفداران مکتب اصالت پول معتقدند که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی بوده وناشی از عدم موازنه بین رشد پول و تولیدات حقیقی می باشد.بر این اساس سیاستهای پولی بانک مرکزی که بطور ارادی اعمال می گردند ، علت اصلی پیدایش فشارهای تورمی محسوب می شود. هدف این مقاله ارزیابی مناسب الگوی پولی برای تبیین تورم ایران و برآورد میزان مشارکت عوامل پولی در شکل گیری فشارهای تورمی می باشد.بدین منظور چارچوب نظری مکتب پولی در چهار قضیه عمده خلاصه گردیده وبا استفاده از الگوی مناسب مورد ارزیابی و آزمون تجربی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-