بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا فرض (( تحرک بین المللی سرمایه)) را در مدل هاریس – تودارو اعمال می کنیم وسپس به بررسی آثار به کار گرفتن چند سیاست می پرازیم. پیام اصلی مقاله آنستکه پرداخت سوبسید به دستمزدها در بخش صنعت و وضع تعرفه گمرکی ، رفاه را تقویت نمی کنند، در حالیکه پرداخت سوبسید به دستمزدها در بخش کشاورزی ، بر اساس فرض ((تحرک بین المللی سرمایه)) ، در جهت افزایش رفاه عمل خواهد کرد. این نتایج با آنچه مدل اولیه هاریس – تودارو مطرح می کند ، کاملاً در تضاد است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-