آزمونی از پدیده جایگزینی اجباری دراقتصاد ایران

نویسنده

چکیده

سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آن از مباحث مهم درتوسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاد دانان است.در ادبیات اقتصادی ، گسترش سرمایه گذاریهای دولتی احتمالاً به کاهش فرصتهای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می انجامد. به عبارت د یگر سرمایه گذاریهای بخش دولتی جایگزین سرمایه گذاریهای بخش خصوصی ( Out- Crowding ) می گردد.در این مقاله سعی شده است تا به این سوال اصلی پرداخته شود که آیا سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد ایران محدودیت معنی داری برای سرمایه گذاریهی خصوصی بوجود آورده است؟ آزمونهای لازم برای پاسخ گویی به سوال فوق بر اساس مدل بلجر و خان
(Khan & Blejer) صورت گرفته و بدلیل محدودیتهای آماری و بویژه در خصوص موجودی سرمایه و سطح مطلوب آن و سطح روند سرمایه گذاری دولتی از تکنیکهای مختلفی بهره برداری شده است.نتایج بدست آمده در مورد آزمون سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات نسبتاً رضایت بخش است.بطور کلی می توان ادعا نمود در ایران پدیده جایگزین اجباری از نوع مالی آن بارز نیست بلکه عمدتاً سرمایه گذاریهای دولت جنبه تشویقی و تکمیلی برای بخش خصوصی داشته اند

عنوان مقاله [English]

A Test of Crowding out phenomenon in Iran

چکیده [English]

Investment and financing it, is one of the crucial discussions in the economics of development and k at the center of the attention of economists. In the economic literature, it is shown that increasing the government, In other words, public sector investment will crowed out private sector investment.
In this article we have tried to answer one major question. Thut is, whether the public investment in the Iranian economy has caused any significant limitation for private investment or not? The necessary test for answering the above question are done bused on the model of Beljer and Khan. Because of the data limitation. particularly in the stocks capital, its optimum level and the process of public investment, different techniques have been applied. The results obtained in case of testing private sector investment in machinary is relatively satisfactory. Generally, we can claim that in Iran the phenomenon of financial crowding out, is not outstanding. On the other hand the government investment have basically had complementary aspects for the private sector in Iran.