نفت و توسعه اقتصادی ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر با طرح یک مدل ساده نمایه سازی ( SIMULATION ) ، موضوع بکارگیری نفت در سیاستهای توسعه اقتصادی ایران را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می دهد . بدین منظور با استفاده از جدید ترین آمارها و شاخص های کلان اقتصادی و بکار گیری مدل معادلات همزمان ، متغیر های کلیدی ناظر بر مقوله نفت برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی می شوند. نتایج این مدل نشان می دهد که در صورت استفاده از نفت بعنوان ابزار و محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی ، متغیر هایی چون درآمد نفت ، مصرف سرانه نفت ، تولید و ذخایر جاری نفت ، به یقین سیر نزولی داشته و به صفر خواهند گرائید. روند نزولی متغیر های مدل مبتنی بر فروض واقع بینانه ای است که برای رشد تقاضا برای نفت ، قیمت نفت ، رشد جمعیت و دیگر متغیر ها منظور شده است.در ادامه با کار گیری تکنیک تجزیه و تحلیل حساسیت (analysis Sensitivity ( و تغیر مفروضات ، نتایج جدیدی برای شاخص ها مدل بدست آمده و این نتایج با نتایج اولیه مقایسه شده و حساسیت مدل نسبت به تغیرات گوناگون ملحوط نظر و مورد بررسی قرار می گیرد.

عنوان مقاله [English]

Oil and Economic Development in Iran

چکیده [English]

Proposing a simple simulation model, this article analyzes the subject of utilizing oil revenues for the economic development of Iran. Using the most recent data and economic indexes of the country and applying a simultaraeous equations model, the key macroeconomic varialbes are simulated for a period of fjly years. The results of the model show that if oil continues to be the main policy instrument of the country for economic development, variables like oil revenues, per capita oil consumption, oil production and current oil reserves will &crease during the period set for the model.
The decreasing behavior of these variables, graphical& shown, is
based on assumptions made for population growth rate, growth rate of demand for oil, price of oil and reserves to production ratio.
Nevertheless, the model i.v set in a way that, there is always the
possibil&y of changing the assumptions, Observing the new result., comparing them to the original results, and measuring the sensitivity of the model for each policy change.