تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه در اقتصاد ایران: ارائۀ یک الگوی رشد درون ‏زای نئوکلاسیکی با لحاظ‌کردن فراغت و اثرات جانبی تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار اقتصاد دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استاد اقتصاد دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگونگی اثرگذاری مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه[1] توجه کرده‌اند؛ موضوعی که تاکنون بحث‌برانگیز بوده است. در این مطالعه در یک الگوی رشد درون‏زای نئوکلاسیکی با فراغت و پول در تابع مطلوبیت و اثرات جانبی تولید چگونگی تأثیرگذاری رشد پول اسمی، به منزلة ابزار تأمین مالی، بر تخصیص منابع و رفاه آزمون می‏‌شود. این مطالعه، نسبت به مطالعات دیگر، از دو جنبه متفاوت است: 1. در یک الگوی بهینه‏یابی پویا معادلات مربوط به نسبت مصرف و مانده‏های واقعی پول[2] نگه‌داری‌شده به تولید ناخالص داخلی، فراغت، ذخیرة سرمایه، تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است؛ 2. در هر یک از آن‌ها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت می‏گیرد. بدون اثرات جانبی تولید نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت بیانگر آن است که با افزایش نرخ مالیات تورمی نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می‏ماند، اما نیروی کار، ذخیرة سرمایه و تولید افزایش می‏یابد. با کاهش نسبت مانده‏های واقعی به تولید و فراغت نیروی کار، سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می‏یابد. با لحاظ‌کردن اثرات جانبی تولید، ذخیرة سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می‏یابد و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می‏یابد.[1]. welfare


[2]. real money balances

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Inflation Taxation on Resource Allocation and Welfare in Iran's Economy: Presentation of a Neoclassical Endogenous Growth Model with Leisure and Production Externality

نویسندگان [English]

  • Hojjat Izadkhasti 1
  • Saeed Samadi 2
  • Rahim Dallali Isfahani 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Economics, Faculty ofAdministrative SciencesandEconomics, University of Isfahan
3 Professor of Economics, Faculty ofAdministrative SciencesandEconomics, University of Isfahan
چکیده [English]

How inflation taxation affects resource allocation and welfare has received a great deal of attention. So far, this debate has been controversial. In this paper we examine how nominal money growth as a means of public finance affects resource allocation and welfare in a neoclassical endogenous growth model with leisure and money in the utility function and production externality. The present study is different from other studies in two aspects: first, in a dynamic optimization model, equations related to consumption and real money balances relative to GDP, leisure, capital stock, production and welfare level in a steady state extracted in form of the parameters in model. Second, for each of them, derives sensitivity analysis regarding the rate of inflation tax.
The results obtained from sensitivity analysis indicate that in a steady state without externality of production, by increasing inflation tax rate, the ratio of consumption to GDP remains constant, but increase labor, capital stock and production. With decrease the ratio of real money balances to GDP and leisure, the level of social welfare in steady state decreases. Considering production externality, capital stock and production increase more rapidly, welfare level in steady state increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation tax
  • Money
  • welfare
  • Externality
ایزدخواستی، حجت (1392). «تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه: مطالعة موردی اقتصاد ایران»، رسالة دکتری اقتصاد دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
بختیاری، صادق و صمدپور، نرگس (1390). «برآوردی از هزینۀ رفاهی تورم در اقتصاد ایران»، سیاست‏های اقتصادی (نامۀ مفید)، 3(1): 3 ـ 16.
جعفری‌صمیمی، احمد و تقی‏نژاد عمران، وحید (1383). «هزینۀ رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائة دیدگاه جدید»، تحقیقاتاقتصادی، 46، 55 ـ 72.
دشتبان فاروجی، مجید، صمدی، سعید، دلالی اصفهانی، رحیم ، فخار، مجید و عبدالله میلانی، مهرنوش (1390). «شبیه‏سازی یک الگوی نسل‏های همپوشان 55 دوره‏ای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی کشور»، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی،2، 173 ـ 203.
دلالی اصفهانی، رحیم، رنانی، محسن، سامتی، مرتضی و اسماعیل‏زاده، رضا (1387). «رشد بهینة اقتصادی پایا و هزینه‏های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا»، پژوهش‏های اقتصادی، 30، 15 ـ 40.
زائری، محمد و ندری، کامران (1392). «محاسبة هزینة رفاهی تورم در ایران»،راهبرد اقتصادی، 2(4): 39 ـ 70.
Aiyagari, S., Rao, R., Braun, A. & Eckstein, Z. (1998). “Transaction Services, Inflation and Welfare”, Journal of Political Economy, 106, 1274-1301.
Arrow, K.J. (1962). “The Economic Implications of Learning by Doing”, Review of Economic Studies, 29, 155-73.
Bailey, M.J. (1956). “The Welfare Cost of Inflationary Finance”, Journal of Political Economy, 64(2): 93-110.
Barro, R.J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, The Journal of Political Economy, 98(5): S103-S125.
Bernstein, J.I. & Nadiri, M.I. (1989). “Research and Development and Intraindustry Spillovers: An Empirical Application of Dynamic Duality”, Review of Economic Studies, 56, 249-269.
Braun, R.A. (1994). “How Large Is the Optimal Inflation Tax?”, Journal of Monetary Economics, 34, 201-214.
Blanchard, O.J. & Fischer, S. (1989). Lectuers on Macroeconomics, The MIT Press.
Chari, V.V., Christiano, L.J. & Kehoe, P.J. (1991). “Optimal Fiscal and Monetary Policy: Some Recent Results”, Journal of Money, Credit, and Banking, 23, 519-539.
Cole, H.L. & Stockman, A.C. (1992). “Specialization, Transactions Technologies, and Money Growth”, International Economic Review, 33, 283-98.
Cooley, T.F. & Hansen, G.D. (1991). “The Welfare Cost of Moderate Inflation”, Journal of Money Credit and Banking, 23(3): 483-503.
Correia, I. & Teles, P. (1996). “Is the Friedman Rule Optimal When Money Is an Intermediate Good?”, Journal of Monetary Economics, 38, 223-244.
Correia, I. & Teles, P. (1999). “The Optimal Inflation Tax, Review of Economic Dynamics, 2, 325-346.
Dotsey, M. & Ireland, P. (1996). “The Welfare Cost of Inflation in General Equilibrium”, Journal of Monetary Economics, 37, 29-47.
Erosa, A. & Ventura, G. (2002). “On Inflation as a Regressive Consumption Tax”,Journal of Monetary Economies,49, 761-95.
Faig, M. (1988). “Characterization of the Optimal Tax on Money When it Function as a Medium of Exchange”, Journal of Monetary Economics, 32, 137-148.
Friedman, M. (1969). The Optimal Quantity of Money and Other Essays, Chicago: Aldine.
Fuchi, H.N., Oda, N. & Ugai, H. (2008).“Optimal Inflation for Japan’s Economy”, Journal of The Japanese and International Economies, 22(4): 439-475.
Gillman, M. (1993). “TheWelfare Cost of Inflation in Cash-in-Advance Economy with Costly Credit”, Journal of Monetary Economics, 31, 97-115.
Gowdy, J. (2005). “Toward a New Welfare Economics for Sustainability, Ecological Economics, 53, 211-222
Gomme, P. (1993). “Money and Growth Revisited: Measuring the Costs of Inflation in an Endogenous Growth Model”, Journal of Monetary Economics, 32, 51-77.
Grossman, M. & Helpman, E. (1990). “Trade, Knowledge Spillovers and Growth”, WorkingPaper, No. 3485.
Hediger, W. (2000). “Sustainable Development and Social Welfare”, Ecological Economics, 32(3): 481-492.
Ho, W-M., Zeng, J. & Zang, J. (2007). “Inflation Tax and Welfare With Externality and Leisure”, Journal of Money, Credit and Banking, 39(1): 105-131
Kimbrough, K.P. (1986). “The Optimal Quantity of Money Rule in the Theory of Public Finance”, Journal of Monetary Economics, 18, 277-284.
Kimbrough, K. &  Spyridopoulos, I. (2012).“The Welfare Cost of Inflation in Greecee”, South-Eastern Europe Journal of Economics, 1, 41-52.
King, R.G. & Rebelo, S. (1993). “Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model”, The American Economic Review, 83(4): 908-931.
Lucas, R.E. (2000). “Inflation and Welfare”, Econometrica,68, 247-74.
Lucas, R.E. Jr. (1988).“On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22(1): 3-42.
Nakanishi, Yasuo. (2002). “Empirical Evidence of Inter-Industry R&D Spillover in Japan”,Journal of Economic Research,7, 91-104.
Lu, H.C., Chen, B.L. & Hsu, M. (2011). “The Dynamic Welfare Cost of Seigniorage Tax and Consumption Tax in a Neoclassical Growth Model with a Cash-In-Advance Constraint”, Journal of Macroeconomics, 33(2): 247-258.
Mc Callum, B. & Goodfriend, M. (1987). “Demand for Money: Theoretical Studies”, in The New Palgrave, a Dictionary of Economic, ed. By John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman, London: Macmillan, New York, Stockton Press, 775-781.
Palivos, T. & Yip, C.  (1995). “Government Expenditure Financing in an Endogenous Growth Model: A Comparison”, Journal of Money, Credit and Banking, 27, 1159-78.
Phelps, E.S. (1973). “Inflation in the Theory of Public Finance”, Swedish Journal of Economics, 75, 67-82.
Prescott, E.C. (1987). “A Multiple Means-of-Payment Model”, in New Approaches to Monetary Economics: Proceedings of the Second International Symposium in Economic Theory and Econometrics, edited by William A. Barnett and Kenneth J. Singleton, pp. 42-51. Cambridge: Cambridge University Press.
Ramsey, F.P. (1927). “A Contribution to the Theory of Taxation”, The Economic Journal, 37(145): 47-61.
Ramsey, F.P. (1928).“A Mathematical Theory of Saving”, The Economic Journal, 38(152): 543-559.
Rebelo, S. & Xie, D. (1999). “One the Optimality of Interest Rate Smoothing”,Journal of Monetary Economics,43, 263-82.
Reis, R. (2007). “The Analytics of Monetary Non-Neutrality in Sidrauski Model”, Economics Letters, 94, 129-135.
Romer, P.M. (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy,94, 1002-1037.
Schreft, S.L. (1992). “Transaction Costs and the Use of Cash and Credit”, Economic Theory,2, 283-294.
Shell, K. (1966). “Toward a Theory of Inventive Activity and Capital Accumulation”, The American Economic Review, 56(1/2): 62-68.
Sidrauski, M. (1967). “Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy”, The American Economic Review, 57(2): 534-544.
Tobin, J. (1965). “Money and Economic Growth”, Econometrica, 33(4): 671-684.
Turnovsky, S.J. (2000). “Fiscal Policy, Elastic Labor Supply”, and Endogenous Growth”, Journal Monetary Economics, 45, 185-210.
Walsh, C.E. (2010). “Monetary Theory and Policy”, Cambridge, Massachuesetts: MIT Press, 3ed.
Wu, Y. & Zhang, J. (1998). “Endogenous Growth and the Welfare Costs of Inflation: a Reconsideration”, Journal of Economic Dynamics and Control, 22(3): 465-483.
Wu, Y. & Zhang, J. (2000). “Monopolistic Competition, Increasing Returns to Scale and the Welfare Costs of Inflation”, Journal of Monetary Economic, 46(2): 417-440.
Yavari, K. & Serletis, A. (2011). “Inflation and Welfare in Latin America”, Open Economies Review, 22, 39-52.