تحلیل عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه‌های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده‌شده از تورم هدف‌گذاری‌شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه‌های اقتصادی به سیاست‌های خود می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه‌ـ به‌ویژه در شرایط رکود‌ـ یا سیاست‌های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می‌شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل- پرن[1] از آمارة تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال‌های 1358 تا 1388 (انتهای برنامة چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983)‌ـ که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است‌ـ با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو‌های خودبرازش‌کنندة هم‌جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی- لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت‌ـ در طی سال‌های برنامة دوم، سوم و چهارم توسعة کشور‌ـ شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه‌ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست‌های مصلحت‌گرایانة مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره‌های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.[1]. Chisel-Prone’ Credibility


[2]. Barro


[3]. Gordon


[4]. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the effective factors on reputation of monetary authority of Iran

نویسنده [English]

  • Iman Bastanifar
Assistant Professor, University of Isfahan, Department of Administrative Science and Economics, Faculty of Economics
چکیده [English]

Reputation of a monetary’s authority, is an agents believe on his to control of deviation between targeting inflation and observed inflation. On one hand , a Monterey’s authority, can throw agent’s trust to his polices, leading to lower inflation expectations and inflation. But on the other hand, government pressure on the monetary authority to do discretionary monetary policy
( such as creation of money and loan, or government decision to deal with unemployment, or decreasing the real value of debts and compensate government budget deficits ,mostly in a rescission situation) would lead to higher deviation between targeting inflation and observed inflation.
In this survey, in order to test and analysis the reputation of the monetary’s authority, chisel-prone’ credibility and Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA) lin-log models of time series based on the model of Barro and Gorden (1983) have been used by using two tailed of t student, during the years of 1979 to 2009(end of forth developing plan). The results show that monetary’s authority was not reputational during second, third and fourth developing plan. Also, oil price by one lag, real GDP and unemployment by 3 lags have positive effects and discretionary monetary policy(creation of money and loan) and previous lack of reputation by two lags have negative effects on the reputation of a monetary’s authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reputation
  • Inflation
  • Expected inflation
  • Monterey’s authority
اندرز، والترز (1386). اقتصادسنجی سری زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمة مهدی صادقی و سعید شوال‌پور، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
باستانی‏فر، ایمان (1393). «آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران»، تحقیقات اقتصادی، 49(4)، 699 ـ 727.
حیدری، محمدرضا و باستانی‏فر، ایمان (1393). «مبادی کلامی و فقهی مدیریت انتظارات تورمی در بانکداری اسلامی»،بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی.
قانون پولی و بانکی کشور (1392). بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران.
قانون برنامه‌های پنج‌سالة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲).
قانون برنامه‌های پنج‌سالة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1374 تا 1378).
قانون برنامه‌های پنج‌سالة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379 تا 1383).
قانون برنامه‌های پنج‌سالة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1384 تا 1388).
Al-Nowaihi, A. & Levine, P. (1994). Can reputation resolve the monetary policy credibility problem? Journal of Monetary Economics, 33, 355-380.
Barro, R.J. & Gordan, D.B. (1983). Rules, Discretion and Reputation, In a Model of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, 12, 101-121.
Bordo, M.D. & Siklos, P.L. (2014). Central Bank Credibility and Reputation: An Historical Exploration, Presented at the Norges Bank Conference.
Cabral, L.M.B. (2005). The Economics of Trust and Reputation: A Primer, New York University and CEPR, Available at www.stern.nyu.edu.
Chari, V. & Kehoe, J.P. (1990). Sustainable Plans, The Journal of Political Economy, 98(4), 783-802.
Fields, P.L. & Fraser, D.R. (2004). Effects of IPO mispricing on the risk and reputational capital of commercial banks, Review of Financial Economics, 13, 65-77.

Gerlach, S. (2003). Recession aversion, output and the Kydland-Prescott Barro-Gordon model, Economics Letters, 81, 389-394.

Gaillard, S.G., Louisot, J.-P. & Rayner, J. (2009). Managing reputational risk- A cindynic approach, Reputation Capital, DOI 10.1007/978-3-642-01630-1_9,© Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Ireland, P.N. (1997). Sustainable monetary policies, Journal of Economic Dynamics and Control,22, 87-108.
Kydland, F. & Prescott, C.E. (1977). Rules Rather Than Discretion, The Inconsistency of Optimal Plans, Political Economy, 85(3), 473-492.
Li, J.L. & Yongming, T.G. (2009). A reputation strategic model of monetary policy in continuous-time, Journal of Macroeconomics, 31, 523-533.
Loisel, O. (2008). Central bank reputation in a forward-looking model, Economic Dynamics & Control, 32, 3718-3742.
Mendonça, H.F. (2009). Inflation targeting credibility and reputation: The consequences for the interest rate, Economic Modeling, 26,1228-1238.
Moore, W.J., Newman, R.J. & Turnbull, G.K. (2001). Reputational capital and academic pay, Economic Inquiry,39(4),663-671.
Pesaran, H.M. (1987). The limits to rational expectations, Basic Blackwell, Oxford, U.K.
Schonfeld, S. & Reinstaller, A. (2007). The effects of gallery and artist reputation on prices in the primary market for art: a note, Cult Econ, 31, 143-153.
Sibert, A. (2003). Monetary Policy Committees: Individual and Collective Reputations, Review of Economic Studies, 70, 649-665.
Tabellini, G. (2005). Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to the Theory of Macroeconomic Policy, Scand, Journal of Economics, 107(2), 203-216.
Zagirgos, E.T. (2001). Economics of Dynamic Pricing in a Reputation Brokered Agent Mediated Marketplace, Electronic Commerce Research, 1, 85-100.
Zaccour, C.D.G. (2009). Investment in Tourism Market and Reputation, Journal of Public Economic Theory, 11(5), 797-817.