کاربرد مدل دوگان کارایی بازه‏ای برای داده‌های بازه‏ای (مطالعۀ موردی: واحدهای توزیع گوشت شهرستان زابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه کارایی بازه‌‌ای واحدهای توزیع گوشت شهرستان زابل با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر داده‌ها اندازه‌گیری و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد. داده‌های مورد نیاز مطالعه با تکمیل پرسش‌نامه و کاربرد روش نمونه‌گیری تصادفی برای سال 1392 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد حد بالای کارایی 50 درصد از بنگاه‌ها زیر 40 درصد و حد پایین کارایی 80 درصد از بنگاه‌ها زیر 20 درصد است. میانگین حد پایین کارایی 5/13 درصد و میانگین حد بالای کارایی 2/47 درصد است. همچنین، تأثیر هم‌زمان متغیرها بر میانگین کارایی بازه‌ها بررسی شد. نتایج رگرسیون خطی با روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که هر یک از متغیرهای تجربه، تحصیلات، و نژاد گوسفند زابلی رابطة مثبت و معنی‌داری در کارایی دارند. با توجه به پایین‌بودن کارایی واحدهای توزیع گوشت شهرستان زابل و تأکید مصرف‌کنندگان بر رؤیت کشتار، احداث بنگاه‌های فروش دام همراه با واحدهای ذبح تحت نظارت بهداشت و همچنین واحدهای توزیع بهداشتی گوشت با امکانات کامل در خروجی‌‌‌های شهر پیشنهاد می‌شود. همچنین از آنجا که تجربة مدیران تأثیر فراوانی در کارایی واحدهای توزیع گوشت دارد، افزایش سطح معلومات مدیران جوان از طریق کلاس‌‌های آموزشی در زمینه‌‌های بازاریابی و درجه‌بندی گوشت ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dual models application of interval Data Envelopment Analysis for interval data (Case study: Butchery units of Zabol city, Iran)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rastegaripour 1
  • Ahmad Ali Keikha 2
1 Assistant Professor of Agricultural Economic, University of Torbat-e-Heydarieh, Torbat-e-Heydarieh, Iran
2 Associate Professor of Agricultural Economics, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

In this research, interval efficiency of butchery units of Zabol city using model of interval Data Envelopment Analysis was measured, and factors of effective on it was studied. Data for this research obtained via completing questionnaires and use of method of sampling randomized for 2010 years. The results showed that efficiency maximum of 50% of butcheries is less than 40% and efficiency minimum of 80% of butcheries is less than 20%. Average of efficiency minimum and maximum is 13.5% and 47.2% respectively. Also interaction effect of variables was studied on average of extensions efficiency. The results of linear regression with method of square minimum showed that each one from variables of experience, studies and Zabol sheep race had significant and positive correlation with efficiency. With due attention to low efficiency of butchery units of Zabol city and consumers emphasis to see slaughter was suggested establishment of livestock sale units with slaughter units under control of hygiene and health department, and also establishment of meat hygienic distribution units with complete equipment’s in city exits. Moreover since manager’s experience has much effect on efficiency of butchery units, so increase of young manager’s information via education classes regarding marketing and meat grade is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interval efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Butchery units
  • Zabol

ایزدی، حمیدرضا و دهباشی، وحید (1387). «تقاضای گوشت قرمز در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش‌های انگل‌- گرنجر و جوهانسون‌- جوسیلیوس»، بررسی‌های بازرگانی، 30، 89 ـ97.

بابایی، مهدی، رستگاری‌پور، فاطمه و صبوحی، محمود (1391). «بررسی کارایی گلخانه‌های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه‌ای»، فصلنامة اقتصاد و توسعة کشاورزی، 26(2)، 117 ـ125.

پاکروان، محمدرضا، مهرابی بشرآبادی، حسین و شکیبایی، علیرضا (1388). «تعیین کارایی برای تولیدکنندگان کلزا در شهرستان ساری، مجلة تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1(4)، 77 ـ 92.
حسینزاده بحرینی، محمدحسین، ناجی میدانی، علی‌اکبر و چمانهگیر، فرشته (1387). «مقایسة کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده‌ها»، دانش و توسعه، 15(25)، 1 ـ 30.
شاکری، عباس و گرشاسبی، علیرضا (1387). «برآورد کارایی فنی برنج در استان‌های منتخب ایران»، پژوهشنامة علوم اقتصادی، 8(30)، 81 ـ 96.
محمدی، علی‌محمد، خواجه‌الدین، جلال‌الدین و خاتون‌آبادی، احمد (1386). «تعیین اندازة واحدهای بهره‌برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی، اقتصادی، و اجتماعی در حوزة آبخیز شمالی رودخانة کوهرنگ»، مجلةعلوموفنونکشاورزیومنابعطبیعی، 11(4)، 425 ـ 437.
مهدوی اسماعیل‌آبادی، مریم و محمدرضایی، رسول (1389). «تحلیل تطبیقی مطالعات کارایی فنی بخش کشاورزی ایران»، بررسی‌های بازرگانی، 8(40)، 99 ـ 113.
مهرابی بشرآبادی، حسین و پاکروان، محمدرضا (1388). «محاسبة انواع کارایی و بازده به مقیاس تولیدکنندگان آفتاب‌گردان شهرستان خوی»،اقتصاد و توسعة کشاورزی، 23(2)، 96 ـ 103.
مؤذنی، سعیده و کرباسی، علیرضا (1387). «اندازه‌گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها»، اقتصادکشاورزی، 16(61)، 1 ـ 16.
Brazdik, F. (2006). Non-parametric analysis of technical efficiency, Factors affecting efficiency of west Java rice farms, Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education, Academy of Sciences of the Czech Republic, Economics Institute.
Frija, A., Chebil, A., Speelman, S., Buysse, J. & Van Huylenbroeck, G. (2009), Water use and technical efficiencies in horticultural green houses in Tunisia, Agricultural Water Management, 2(8), 1-8.
Necat, M. & Alemdar, T. (2005). Technical Efficiency Analysis of Tobacco Farming in Southeastern Anatolia, Department of Agricultural Economics of Cukurova University, Turkey.
Pakravan, M., Mehrabi Boshrabadi, H. & Shakibaiee, A. (2009). Determining kinds of Efficiency for Canola Producers in Sari Province, Journal of Agricultural Economics Researches, 1(4), 77-92.
Rios, A.R. & Shively, G.E. (2005). Farm size and nonparametric efficiency measurements for coffee farms in Vietnam, Annual meeting, July 24-27, Providence, RI 19159, American Agricultural Economics Association.
Wang, Y.M., Greatbanks, R. & Yang, B. (2005). Interval efficiency assessment using data envelopment analysis, Fuzzy Sets and Systems, 153, 347–370.
Wang, X.Y. (2010). Irrigation Water Use Efficiency of Farmers and Its Determinants: Evidence from a Survey in Northwestern China, Agricultural Sciences in China, 9(9), 1326-1337.
Yusef, S.A. & Malomo, O. (2007). Technical efficiency of poultry egg production in Ogun state: a DEA approach, Journal of Poultry Science, 6(9), 622-629.