انتخاب قاعدۀ بهینۀ سیاست پولی در ایران: کدام نوع هدف‎گذاری تورم؟!

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این پژوهش بحث و بررسی هدف‎گذاری تورم در چارچوب قاعدة بهینة سیاست پولی است. این مطالعه مدل بهینة اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی می‎کند و حالات مختلف هدف‎گذاری تورم داخلی (WPI) و تورم شاخص قیمت مصرف‎کننده (CPI) را در دو حالت‌ـ هدف‎گذاری انعطاف‎پذیر و چسبنده‌ـ مقایسه می‎کند. در راستای این امر، قاعدة بهینة سیاست پولی با استفاده از سه قید منحنی فیلیپس نئوکینزی، رابطة تقاضای کل، و رابطة تورم شاخص قیمت مصرف‎کننده‌ـ که با روش گشتاورهای تعمیم‎یافته (GMM) برآورد شده‎اندـ طراحی گردید. با توجه به تحلیل، به‌نظر می‎رسد، به طور کلی، استفاده از هدف‎گذاری‎های تورم در حالت چسبندهْ اولویت اول گزینه‎ها در تصمیم‎گیری سیاست‎گذاران پولی برای ایران است. اما، این مطالعه فقط یک سناریو را در تصمیم‎گیری پیشنهاد می‌کند و آن استفاده از هدف‎گذاری تورم قیمت مصرف‎کننده در حالت چسبنده است، زیرا کمترین زیان ممکن را به بانک مرکزی تحمیل می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of optimal monetary rule: what type of inflation targeting?

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • Farzaneh Sadeghi 2
  • Neda Samiei 2
1 Associate Professor of Economics, Semnan University, Postal address: Semnan, Semnan University, Faculty of Economics and Management
2 Student of PhD, Semnan University
چکیده [English]

The purpose of the paper is to survey and discuss inflation targeting in framework of monetary policy rules. This study design an optimal economy model for Iran which compare different cases of domestic and CPI inflation targeting, strict and flexible inflation targeting.
In Relation to this, the optimal monetary policy rule was designed using three constraints Neo-Keynesian Phillips curve, aggregate demand function and CPI inflation function,that have been estimated by Generalized Method of Moments (GMM).
In analysis, it seems that using inflation targeting in the case of strict targeting is the first preference among alternatives in making decision of policy makers for Iran. But this study suggests only one scenario for decision making in which use the CPI inflation target in sticky mode. Because the central bank will be impose the least possible losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal monetary policy
  • CPI inflation targeting
  • the Generalized Method of Moments
  • WPI inflation targeting
  • the Neo- Keynsey Phillips curve
امامی، کریم و علیا، میترا (1391). «برآورد شکاف تولید و تأثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، ۱۲(۱)، ۵۹ ـ ۸۵.
درگاهی، حسن و شربت‌اوغلی، رؤیا (1389). «تعیین قاعدة سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 93، ۱ ـ ۲۷.
رحمانی، تیمور و امیری، حسین (1391). «منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران»،مجلة تحقیقات اقتصادی، 98، ۹۱ ـ ۱۱۲.
صادقی، فرزانه (1390). «بررسی توابع تقاضای پول و بهینة پول با تأکید بر رویکرد زمان خرید (ST)»،رسالة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی.
علوی، محمود (1381). «قاعدة بهینة سیاست پولی بر اساس روش هدف‎گذاری تورم در ایران»، مجموعه سخنرانی‌‌‌های ماهانه.
قربان‌نژاد، مجتبی (1390). «تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی همگام با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران»، رسالة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی.
مهرابی بشرآبادی، حسین، شرافتمند، حبیبه و باغستانی، علی‌اکبر (1389). «بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران»، مجلة دانش و توسعه، ۱۷(۳۳).
نوفرستی، محمد (1387). ریشة واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی، چ ۲، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
Badi H. Baltagi (1995). Econometric Analysis of Panel Data, 1 edition, Wiley.
Gali, J., Gertler, M. & Lopez-Salido, D. (2001). European inflation dynamics, European Economic Review, 45, 1237-1270.
Glain, P. (2007). The Optimal Monetary Policy Rule for the European Central Bank, Department of Economics, University Of Pisa.
Gupta, Abhijit Sen & Sengupta, Rajeswari (2014). Is India Ready for Flexible Inflation-Targeting?.Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, Working Papers.
Hodrick, Robert & Prescott, Edward (1997). Postwar U.S Business Cycles: An Emprical Investigation, Journal of Money, Credit and Banking, 29(1).
Mishkin, Frederic (2001). Inflation Targeting, Prepared for An Encyclopedia of Macroeconomics.
Mishra, Ankita & Mishra, Vinod (2012). The Evaluating inflation targeting as a monetary policy objective for India, Economic Modeling, 29, 1053-1063.
Taylor, John (1999). A Historical Analysis of Monetary Policy Rules, in J.B. Taylor, ed., Monetary Policy Rules, Chicago: U. of Chicago Press.
Taylor, J.B. (2000). Alternative views of the monetary transmission mechanism: what difference do they make for monetary policy? Oxford Review of Economic Policy, 16, 60-73.
Walsh, Carl. E. (2010). Monetary Theory and Policy, Massachusetts Institute of Technology,242-252.
White, Graham (2014). Measures of Inflation in India, Bulletin of Reserve Bank of Australia.