تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374-1389 (رویکرد فرامرزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت کارایی در رشد و توسعة اقتصادی کشور، اندازه‏گیری کارایی برای کشور‏های در حال توسعه، نظیر ایران‌ـ که مراحل اولیة فرایند صنعتی‌شدن را طی می‏کند‌ـ از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و رویکرد فرامرزی، کارایی اقتصادی (هزینه) و نسبت فراتکنولوژی (شکاف بین تکنولوژی هر صنعت با تکنولوژی متناسب با بهترین عملکرد صنعت که فعالیت‏های صنعتی ایران توانایی رسیدن به آن را دارند) صنایع مختلف، در قالب سه گروه، با سطوح تکنولوژی‏ گوناگون در بازة زمانی 1374 ـ 1389 تعیین می‌شود. نتایج حاکی از آن است که متوسط کارایی اقتصادی برای صنایع مورد بررسی در محدودة 42/42 و 15/96 درصد، متوسط کارایی فرامرزی در محدودة 20 و 12/89 درصد، و متوسط نسبت فراتکنولوژی نیز در محدودة 4711/0 و 9765/0 است. همچنین گروه وابسته به صنعت و ماشین‏آلات‌ـ به لحاظ درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی و متوسط نسبت فراتکنولوژی‌ـ نسبت به گروه‏های وابسته به کشاورزی و وابسته به معدن، انرژی و سوخت عملکرد بهتری دارد. از طرفی، روند بهبود و رشد نسبت فراتکنولوژی و تغییرات کارایی در گروه وابسته به معدن، انرژی و سوخت در طول دورة مورد بررسی بیشتر و ملموس‏تر‏ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of Economic Efficiency of Industry of Iran during 1995-2010 (Metafrontier Approach)

نویسندگان [English]

  • Zahra Montazeri 1
  • Homayoun Ranjbar 2
  • Majid sameti 3
1 M.A. of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran,
2 Assistant Professor at Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor at Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Given the Importance of the Notion of Efficiency in the Country's Economic Growth, Measuring the Efficiency and the Technology Gap for Various Industries in order to achieve the Best Possible Resource Assignment, Following the Declared Policy Goals, is of Particular Importance for Those Countries, such as Iran, which are now at the early Stages of the Industrialization Process. Hence the Present Thesis is devoted to Determining the Efficiency Cost and the Metatechnology Ratio of the Industrial Activities in Iran. This is done for Three Groups with Different Levels of Technology during 1995-2010; we Use the Cost Frontier Function Based on the Likelihood Ratio Test between the Cobb- Douglas and Translog Functions and also the Stochastic Frontier Analysis and the Meta-Frontier approach. The Results Indicate that the Average Percentage of the Economic Efficiency of These Groups Ranges from 59.72 to 95.26; the Average Meta-Frontier Ratio from 0.5184 to 0.9782, and also the Average Percentage of the Meta-Frontier Efficiency Ranges from 30.79 to 87.37. The Results also show that the Average Percentage of Group and Meta-Frontier Economic Efficiency and also the Average Percentage of Metatechnology Ratio Corresponding to the Industries linked to Machinery Rank Better than those Industries Linked to Agriculture, Mining, Energy and Fuel. On the other hand, the Growth Process of the Metatechnology Ratio is clearer for the Industries Linked to Mining, Energy and Fuel during the Study Stage.
JEL Classification: C23, C61, D24, L23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Efficiency Cost
  • Cost Frontier Function
  • Stochastic Frontier Analysis
  • Meta-frontier Function
  • Metatechnology Ratio
اسفنجاری کناری، رضا و زیبایی، منصور (1391). «بررسی کارایی فنی و شکاف تکنولوژی واحد‏های پرورش مرغ تخم گذار ایران»، نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی، 4، 252 ـ 260.
امامی میبدی، ع. (1384). اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری (علمی- کاربردی)، تهران: انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهش بازرگانی.
رنجبر، همایون و رجبی، مصطفی (1388). «بررسی کارایی هزینه در بخش صنعت (مورد مطالعه: استان اصفهان)»، اولین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر.
رنجبر، همایون، رجبی، مصطفی و عباد سیچانی، عاطفه (1389). «عوامل مؤثر بر کارایی زیربخش‌های عمدة صنعت ایران»، فصلنامة علوم اقتصادی، 13، 160 ـ 173.
زیبایی، منصور و جعفری ثانی، مریم (1387). «تعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحد‏های تولید شیر ایران (مطالعة موردی: استان‏های آذربایجان، اصفهان، تهران، خراسان، فارس، یزد، کاربرد روش فرامرزی)»، فصلنامة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 43، 125 ـ 139.
Aigner, D.J., Lovell, C.A. & Schmidt, K. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, Journal of Econometrics, 6, 21-37.
Aigner, D.J. & Chu S.F. )1986(. On estimating the industry production function, The American economic review, 58(4): 826-839.
Battese, G.E. & Coeli, T.J. (1995). Amodel for Technical Inefficiency Effect in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, Jornal of Empirical Economics, 20, 325-332.
Battese, G.E. & Coelli, T.J. (1992). Frontier Production Function Technical Efficiency and Panel Data with Application to Paddy Farmers in India, Jornal of Productivity Analysis, 3 (1-2): 153-169.
Battese G.E. & Coelli, T.J. (1988). Prediction of Firm-Level Technical Efficiencies with a Generalized Frontier Production Function and panel Data, Jornal of Econometrics, 38, 387-399.
Battese, G.E. & Rao, D.S.P. (2002). Technology Gap, Efficiency, and a Stochastic Metafrontier Function, International Jornal of Business and Economics, 2, 1-7.
Battese, G.E Rao, D.S.P. & O’Donnell, C.J.A. (2004). Metafrontier Production Function for Estimation of Technical Efficiencies and Technology Gaps for Firms Operating Under Different Technologies, Jornal of Productivity Analysis, 21, 91-103.
Baure, P.W. (1977). Resent Development in the Econometric Estimation of Frontiers, Jornal of Econometrics, 46, 39-56.
Bauer, P.W. (1990). Recent Developments in the Econometric Estimation of Frontiers, Journal of Econometrics, 49, 39-56.
Buttese, G.E. & Corra, G.S. (1977). Estimation of production Frontier Model: with Application to the Pastoral Zone of Eastern Australia, Australian Journal of Agricultural Economics, 12, 169-179.
Carlsson, B. (1972). The Measurement of Efficiency in Production: An Application to Swedish Manufacturing Industries 1968, The Swedish Journal of Economics ,74(4): 468-485.
Chen, C.C., Yu-Ying Lin, E. & Chen, P.Y. (2013). Measuring the environmental efficiency of countries: A directional distance Function Metafrontier Approach, Journal of Environmental Management, 119, 134-142
Cornwell, C., Schmidt, P. & Sickles, R.C. (1990). Production Frontiers with Cross- Sectional and Time- Series Variation in Efficiency Levels, Journal of Econometrics, 46(1/2): 185-200
Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency, Jornal of The Royal Statistical Society Series A, General, 120, 235-280.
F rsand, F.R., Lovell, C.A.K. & Schmidt, P. (1980). A Survey of Frontiers Production Function and their Relationship to Efficiency Measurement, Journal of Econometrics, 13(1): 27-56.
Kumbhakar, S.C. (1990). Production Frontiers, Panel Data, and Time Varying Technical Ineffciency, Jornal of Econometrics, 46(1-2): 201-212.
Lee, Y.H. & Schmidth, P.A. (1993). Production Fronteir Model Flexible Temporal Variation in Technucal Inefficiency, In Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S. (eds.), The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Application,‏ New York: Oxford University Press.
Meeusen W. & Van Den Broak, J. (1977). Efficiency estimation cobb-douglas production Function with composed error, International Economic Review, 18, 435-444.
Mehrabi Boshrabadi, H., Villano, R. & Fleming, E. (2010). When Is Metafrontier Analysis Appropriate? An Example of Varietal Differences in Pistachio Production in Iran, J. Agr. Sci. Tech, 12, 379-389.
Moreira, V.H. & Bravo-Ureta, B.E. (2010). Technical efficiency and metatechnology ratios for dairy farms in three southern cone contries: a stochastic metafronitier model, J. Prod Anal, 33, 33-45.
O'donnell, C.J., Rao, D.S.P. & Battese, G.E. (2008). Metafrontier Frameworks for the Study of Firm-Level Efficiencies and Technology Ratio, Empirical Economics, 34, 231-255.
Pitt, M. & Lee, L.F. (1981). The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry, Jornal of Development Economics, 9, 43-64.
Schmidt, P. & Sickles, R.C. (1984). Production Frontiers and Panel Data, Journal of Business and Economic Statistics, 2, 367-374.
Schmidt, P. (1985-1986). Frontier Production Functions, Journal of Econometric Reviews, 4(2): 289-328.
Timmer, C.P. (1971). Using a Probabilistic frontier Production Function to MeasureTechnical Efficiency, Journal of Political Economy, 79, 776-794.