تأثیر مخارج اقتصادی دولت در طی دوره‌های رکود و رونق بر رفاه اجتماعی ایران (رهیافت NARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22059/jte.2022.329351.1008526

چکیده

از اهداف دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ­های اﻗﺘﺼﺎدی با هدف حذف نوسانات و بهبود رفاه اجتماعی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مخارج دولت در امور اقتصادی و زیر فصول مربوط به آن در طی ادوار تجاری بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران است. در مطالعه از مدل خود توضیح غیرخطی با وقفه ­های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده­ های سری زمانی در طی دوره زمانی سال­ های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ نشان‌دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک ­های مثبت مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژی، مسکن و عمران و محیط‌زیست و شوک­ های منفی مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول منابع آب، فناوری اطلاعات، بازرگانی و تعاون، حمل و نقل و انرژی در طی ادوار تجاری موجب افزایش رفاه اجتماعی به‌طور معنادار شده­ اند. همچنین، شوک­ های مثبت مخارج دولت در فصل فناوری اطلاعات در طی دوره ­های رونق و فصل حمل و نقل در طی دوره­ های رکود به ترتیب موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به‌طور معنادار شده­ اند. شوک­ های منفی مخارج دولت در فصول مسکن و عمران و صنعت و معدن به ترتیب در دوره ­های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده و در فصل محیط‌زیست در دوره­ های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به‌طور معنادار شده است.
طبقه‌بندی JEL: J16, J21, E24, O55

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Government Economic Expenditures During Recession and Boom Periods on Iran’s Social Welfare (NARDL Approach)

نویسندگان [English]

 • Narges Ahmadvand 1
 • Mohammad Alizadeh 2
 • Mohammad Hassan Fotros 3
 • Mahbobe Delfan 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, University of Lorestan, Khoram Abad, Iran
2 Department of Economics, Lorestan University LoreAssociate Professor, Department of Management and Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
3 Professor, Department of Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, University of Bo Ali Sina, Hamedan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management and Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Lorestan, Khorramabad
چکیده [English]

One of the goals of the government is to achieve to economic balances for eliminate fluctuations and improve the social welfare of citizens.The purpose of this study is to examine the impact of government expenditures in economic affairs and related chapters on the Amartya Sen social welfare index during business cycles in Iran’s economy. In this regard, the nonlinear autoregressive model with distributed lag (NARDL) has been used during the time period of 1973-2019. The results show that the positive shocks of government expenditures in economic affairs and chapters of agricultural, water resources, industry and mining, trade and cooperation, energy, housing and development, environment, and the negative shocks of government expenditures in economic affairs, the chapters of water resources, information technology, trade and cooperation, transportation and energy during business cycles have caused increasing social welfare significantly. Also, in the positive shock of government expenditures in information technology chapter during periods of boom and transportation chapter during periods of boom have caused increasing and decreasing social welfare respectively, significantly. Also, in the negative shock of government expenditures in the housing, development and industry and mining chapters increase social welfare during periods of recession and boom, respectively. In the negative shock of government expenditures in the chapter of environmental during boom periods has reduced social welfare, significantly.
 JEL Classification: J16, J21, E24, O55

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Affairs
 • Business Cycles
 • Amartya Sen Social Welfare Index
 • Iran's Economy
 • NARDL
 1. احمدوند، نرگس، علیزاده، محمد، فطرس، محمدحسن، دلفان، محبوبه (1399). حصول سهم بهینه مخارج د‌‌ولت از تولید‌‌ ناخالص د‌‌اخلی با هد‌‌ف حد‌‌اکثرسازی رفاه اجتماعی (با تأکید‌‌ بر امور و فصول بود‌‌جه عمومی د‌‌ولت). فصلنامه رفاه اجتماعی، 20(79)، 195-153.
 2. انتظار، الناز و نجفی، مینا (1397). تبیین آثار غیرخطی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در ادوار تجاری (رهیافت مدل چرخشی مارکوف با ضرایب متغیر). فصلنامه مهندسی تصمیم، 2(7)، 133-116.
 3. بختیاری، صادق، مؤید فر، رزیتا و سرخوش سرا، علی (1393). تحلیل ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺰاء ﻣﺨﺎرج دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻓﺎه : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ یافته و درﺣﺎل توسعه. ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ­ای، 21(8). 24-48.
 4. حسینی، سید مهدی، عبدی، علیرضا، غیبی، علیرضا و فدایی، ایمان (1387). ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰای ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻣﻮر و فصول بودجه عمومی دولت، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 16(48)، 63-37.
 5. خانزادی، آزاد، فتاحی، شهرام و مرادی، سارا (1394). بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران. اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، 7(25)، 149-130.
 6. ساعدی سارخانلو، علیرضا و درگاهی، حسن (1400). تبیین عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با تأکید بر مؤلفه­های اقتصادی و اقتصاد سیاسی. برنامه‌ریزی و بودجه، 1(26)، 32-3.
 7. غلامی، الهام و هژبر کیانی، کامبیز (1393). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮﺧﮥ ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان و ﺗأﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬاری. دانش سرمایه­گذاری، 3(12)، 271-253.
 8. ممی پور، سیاب، جعفری، صغری، ساسانیان اصل، زیبا (1397). اثر سیاست‌های پولی و مالی بر پویایی ادوار تجاری در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23(75). 203-167.
 9. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J.A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. Handbook of Economic Growth, 1, 385-472.
 10. Alesina, A., Filipe, C., & Guido, T. (2008). Why Is Fiscal Policy Often Pro-cyclical? Journal of the European Economic Association, 6(5), 1006-1036.
 11. Armey, R. (1995). The Freedom Revolution. Washington, DC: Rognery Publishing.
 12. Asghar, N., Hussain, Z., & Rehman, H.U. (2012). The Impact of Government Spending on Poverty Reduction: Evidence from Pakistan 1972 to 2008. African Journal of Business Management, 6(3), 845-853.
 13. Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S., & Cui, Q. (2008). Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries. World Development, 36(8), 1317–1341.
 14. Baum, A., & Koester, G. B. (2011). The Impact of Fiscal Policy On Economic Activity Over the Business Cycle Evidence from A Threshold VAR Analysis. Discussion Paper: Economic Studies.
 15. Bank for International Settlements (2003). Fiscal Issues and Central banking in Emerging Economies. BIS Papers, 20(1), 1-9.
 16. Dankumo, A.M., Ishak, S., Bani, Y., & Hamza, H.Z. (2018). The Relationship Between Public Expenditure, Corruption and Poverty in Nigeria. Journal of Economic Dan Study Pembangunan, 11(1), 76-89.
 17. Edeme, R. K., Nkalu, C. N., & Ifelunini, I. A. (2017). Distributional Impact of Public Expenditure on Human Development in Nigeria. International Journal of Social Economics, 44(12), 1683-1693.
 18. Frankel, J.A., Vegh, C.A., Vuletin, G. (2011). On Graduation From Fiscal Procyclicality. Journal of Development Economics, Elsevier, 100(1), 32-47.
 19. Gavin, M., & Perotti, R. (1997). Fiscal Policy in Latin America, in B. Bernanke and J. Rotemberg, eds. NBER Macroeconomics Annual.
 20. Granger, C. W., & Yoon, G. (2002). Hidden Integration. Economics Working Paper Series, No.654, 100-123.
 21. Grdović Gnip, A. (2014). The Power of Fiscal Multipliers in Croatia. Financial Theory and Practice, 38(2), 173-219.
 22. Haile, F., & Nino-Zarazua, M. (2018). Dose Social Spending Improve Welfare in Low-Income and Middle Income Countries? Journal of International Development, 30, 367–398.
 23. Janson, P., Mango, N., Krishna, A., Rademy, M., & Johnson, N. (2009). Understanding Poverty Dynamics in Kenya. Journal of International Development.
 24. Jouini, J. (2018). Measuring The Macroeconomic Impacts of Fiscal Policy Shocks in The Saudi Economy: A Markov Switching Approach. Romanian. Journal of Economic Forecasting, Xxi (4), 55-70.
 25. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1990). Business Cycles: Real Fact and Monetray Myth. Federal reserve Bank of minneapolise Qaretly reviwe, 14(1), 3-18.
 26. Omari, L. V., & Muturi, W. (2016). The Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya. Global Journal of Human-Social Scince: E Economics, 16(2), 1-10.
 27. Omodero, C.O. (2019). Government Sectoral Expenditure and Poverty Alleviation in Nigeria. Research in World Economy,10(1), 80-90.
 28. Oriavwote, E., & Ukawe, A. (2018). Government Expenditure and Poverty Reduction in Nigeria. Journal of Economics and Public Finance, 34(2),156-163.
 29. Pragidis, I. C., Tsintzos, P., & Plakandaras, B. (2018). Asymmetric Effects of Government Spending Shocks During the Financial Cycle. Economic Modelling, 68, 372-387.
 30. Seetanah, B., Ramessur, S., & Rojid, S. (2009). Does Infrastructure Alleviate Poverty in Developing Countries? International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 6 (2), 17-36.
 31. Schorderet, Y. (2001). Revisiting Okuns Law: An Hysteric Perspective. Unpublished Manuscript, University of California San Diego, No.1765.
 32. Sourya K., Sainasinh, S., & Onphanhdla, P. (2018). Public Spending, Aid Effectiveness and Poverty Reduction in Lao PDR, Journal of International Cooperation Studies, 21)2&3(, 163-186.
 33. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Co Integration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer, 281–314.
 34. Transparency International. (2020). The Global Coalition Against Corruption. Transparency International Report.
 35. Tornell, A., & Lane, P. (1999). The Voracity Effect. American Economic Review, 89, 22-46.
 36. UNDP. (2006). Human development report. New York, USA.
 37. Vegh, C.A., & Vuletin, G. (2012). How Is Tax Policy Conducted Over The Business Cycle? NBER Working Paper, 17753, 2-38.