واژه نامه اختصاصی

ا

  • اقتصاد اقتصاد اجتماعی، اقتصاد ایران و کلان، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و بانکداری، اقتصاد خرد، اقتصاد شهری، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کلان، اقتصاد مالیه، اقتصاد محیط ریست و مالیات کربن، اقتصاد منابع و انرژی، انرژی بازرگانی بین المللی، بخش عمومی، برنامه ریزی اقتصادی، بیمه ریسک اقتصاد مالی، تجارت بین الملل، توسعه اقتصادی، داده ستانده، صادرات و واردات، فقر و توزیع درآمد، گرایش توسعه و برنامه ریزی، مدلسازی، مدل های تعادل عمومی(CGE)

ت

  • تعارض منابع fdfd