بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران

نویسندگان

چکیده

همواره بخش کشاورزی از سیاست حمایتی برخوردار بودهاست اما برای رشد پایدأر لازم أست أفزأیش تولید أز طریق رشد بهره وری انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتی و رشد بهره وری می باشد أین مطالعه در محدوده زمانی1366 تا 378 1 و برای محصولات گندم آبئ و دیم، جوی آبی و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنی انجام شده است. با أستفاده أز داده های أدغام شده و الگوی مناسب، تلاش شده است تا به سؤألات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتی و رشد بهره وری محصولات کشاورزی رابطه وجود دارد همچنین آیا تأتیر قیمت حما بتی بر رشد بهره وری محصوألات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکی أ ز آن است که متوسط رشد بهره وری در محصولات آبی مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبی، جوی ابی، چغندر قند رشد بهره وری مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دأر است بنابراین سیاستهای حمایتی دولت طی مورد دوره بررسی لزوما موجب بهبود بهره وری عوا مل تولید نگردیده أست در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنی داری را در رشد بهره وری بین محصولات منتخب نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Agricultural sector has long been strongly supported in Iran. The mam purpose is to show the relationship between price support and total factor
productivity growth. This study is restricted with the Iranian agricultural sector and data has been gathered the period from l366-67 to 1377-78. The
selected crops include wheal (irrigated, rain - fed), barley (irrigated, rain fed), rice, cotton, sugerbeet and potato. Using by pooled cross section and
time series data and the suitable model, efforts have been made to answer the
following questions. Is there any relation between price support and proudctivity growth in agricultural products? Is the impact of price support
un productivity growth in agricultural products same across different crops? The results obtained show that the average productivity growth in irrigated
crops is negative and in rain - fed crops is positive. Also, the Statistical test
demonstrates that productivity growth is positive and significant at ten percent
confidence interval li)r only three crops, that is, wheat (rain-fed), barley
(rain-fed) and sugerbeet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural Products in Iran
  • Iranian agricultural sector
  • pooling data
  • price support
  • total factor productivity