دوره و شماره: دوره 38، شماره 1، بهار 1382 (شماره 62 - بهار و تابستان 82) 
7. بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد

دکتر سیدنظام الد ین مکیان؛ محمو د نادرى بنى