دوره و شماره: دوره 38، شماره 1، خرداد 1382 (شماره 62 - بهار و تابستان 82)