اندازه گیری مقادیر بهینه فعالیتهای اقتصاد ی دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 77-1358

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیه در مورد دولت، برخی دیدگاههای تئوریک مربوط به سیر تکاملی نظریه های اقتصاد بخش عمومی بیان گردیده، جایگاه بحث اندازه دولت در میان دیدگاههای مذکور شناسایی شده، و برخی دیدگاههای اخیر درمورد نظریه اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی بررسی گردیده است. سپس با استفاده از مدل "آرمی " اندازه مطلوب فعالیت های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران از سالهای 1358 در دو مقطع 67-1358 و 77-1368 ابتدا به صورت کلی، سپس در قالب هزینه های جاری و عمرانی و به دنبال آن، در قالب امور، شامل امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی اندازه گیری شده و بامتوسط فعلی آن مورد مقایسه قرارگرفته است و در نهایت برخی رهنمودهای سیاستگذاری در مورد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-