مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

نویسندگان

چکیده

دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینی برأی سیاست های کلان اقتصادی مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمانی سالانه برای اقتصاد زیرزمینی (غیر قابل مشاهده) در ایران برای دوره زمانی 378 1-343 1 استفاده می کنیم. دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده، نرخ مؤثر مالیات و شاخص مقررأت هستند. نتایج این سری زمانی با تحقیقات دیگرکه با مدل MIMIC انجام شده است مقایسه شدند. دو روش، نتایج قابل دفاع، اما متفاوت از تصویر اقتصاد زیرزمینی در ایران دادند. رویکرد منطق فازی برای مسئله اندازه گیری تا حدی ذهنی است اما نتایج کاملأ محکم و قابل إنتخاب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The availability of date for the size of the underground economy is
important for macroeconomic policy. We use fuzzy set theory and fuzzy logic lo construct an annual time-series for the (unobseIVable) Iran underground
economy over the priod 1343 to 1378. Two input variables are used - the effective lax rate and an index of the degree of regulation. The resulting
underground
economy
time-series
is
compared with
one
previously
constructed by the second author using a structural Multiple lndicators,
Multiple Causes (MIMIC) model. The tow approaches each yield sensiblt, but
somewhat different, pictures of the Iran underground economy over this
period. The fuzzy logic approach to this measurement problem involves
several subjective judgement, but our results are quite robust to these choices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of regulation
  • Effective Tax Rate
  • Fuzzy logic
  • Fuzzy set
  • Underground Economy