بررسی رابطهء تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم وعرضه صادرات غیر نفتی در ایران

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتی اثر منفی دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودی در صادرات غیرنفتی می گردد. برای این منظور با ارائه یکث چارچوب نظری و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد می شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص می کند که با توجه به تئوری می توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر، برای دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلی این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست های اقتصادی، از جمله سیاست های پولی و ارزی، و اتخاذتصمیمات لازم برای دستیابی به توسعه صادرات غیرنفتی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The objective of the present paper is to consider the effect of
inflation on supply of Iran's non-oil exports for the period 1961-1999. It examines the hypothesis in which inflation has a negative effect on exporting goods in long-run, while its short-run effect is unknown. Hence, a theoretical framework is specified, and then is estimated by the Johansen - Juselious method (1990) for the long-run. The shortfun relationships are also estimated by the Error-Correction Model (ECM).
Overall, estimation results obtained indicate that inflation variable has significantly negative impact on non-oil exports in the long-run, whereas the real effective exchange rate and gross domestic product (GDP) affect positively supply of such exports. Based upon such co integrating regression
estimated by Johansen-Juselious method, the short-run behavior of exports undertaken by exploratory variables (such as inflation, GDP,...) is determined by ECM. Results estimated show that the short-run effect of inflation rather than its long-run effect is significantly negative on the supply
of non-oil exports. This implies the fact that inflation in Iran has often deteriorated bably allocation resources. Furthermore, results can approve the hypothesis that non-oil exports with respect to inflation is a weak exogenous variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • long run effect
  • non-oil exports
  • short run effect