دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، زمستان 1381 (شماره 61 - پاییز و زمستان 81)