از یونان و روم باستان تا انقلاب صنعتی: تکامل آهستهء اندیشه ها و شیوهء تفکر اقتصادی

نویسنده

چکیده

توجه به اندیشه ها و مکاتب اقتصادی، در ارائه درک جامع تر و مرتبط تری از دانش علم اقتصاد بسیار مؤثر می باشد زیرا بررسی روند تکاملی اندیشه های اقتصادی زمینه های فلسفی و شرایط اجتماعی و سیاسی و در عین حال دلایل تاریخی تحول در افکار اقتصادی را نشان می دهد. این مقاله، تکامل آهستهء اندیشه های اقتصادی را با تحلیلی از ایدئولوژیهای اقتصادی از دوران یونان و روم باستان تا عصر انقلاب صنعتی مورد بررسی قرار می دهد.
خصوصیت بارز این مقاله، استفاده از روشی تاریخی است که برای آمیختن وقایع در تاریخ اقتصادی و اندیشه ها در تاریخ عقاید اقتصادی با ایدئولوژیها به کار گرفته می شود ضمنآ در این مقاله به ماهیت شیوهء تفکر اقتصادی در سیر تاریخی خود در دوران مذکور و براساس ارتباط بین جهان بینی و ایدئولوژی اقتصادی در هر دوره نگاه خواهیم کرد و بدینسان تغییرات آهستهء روش شناسانه را در چارچوب نحوهء تفکر اندیشمندان اقتصادی مختلف ملاحظه و نتیجتأ متدولوژی اندیشهء اقتصادی آنها را بررسی خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Looking at the economic ideas and schools of thought is very useful in offering a more comprehensive and relevant understanding of economic science, because the survey of the evolution of economic ideas signify the philosophical context, social and political background and conditions as well as the historical reasons for the change in economic thought. This article describes analytically the slow evolution of economic ideas with emphasis on economic ideologies from the ancient Greek and Roman times to the Industrial Revolution.
The main characteristic of this article is its method which, as a historical one, is used for combining the events in economic history and the ideas in history of economic thought with the economic ideologies. At the same time, we would look at the nature of the methodological approach in its historical development in the mentioned period and, on the basis of the philosophical perspective of every school of economic thought and its relation with the econom ic ideology of that school, consider the slow methodological change in the mode of thought of different economic thinkers in this period and, as a result, get familiar with the methodology of their economic ideas.