تخمین تابع هزینه و بررسی رشد بهره وری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

نویسندگان

چکیده

همگام با رشد پایدار تولید و تجارت جهانی و تغییرات مهمی که بازرگانی ملی با تمایل به توسعه صادرات غیرنفتی درپی داشته است، شناخت ساختار اقتصادی حمل و نقل به عنوان زیر ساخت عمده تجارت و بازرگانی ضرورت می یابد. تحقیق حاضر، سعی بر شناخت بیشتر ساختار تولید خدمات هوایی و بررسی رشد بهره وری و پیشرفت فنی به تفکیک عوامل تعیین کننده در شرکت حمل و نقل هواپیمایی هما دارد، بدین منظور و با فرض اینکه تابع تولید خدمات حمل و نقل هوایی در این شرکت از چهار عامل نیروی کار، سرمایه، سوختگیری در داخل و سوختگیری درخارج بهره می گیرد، دو سیستم بلندمدت و کوتاه مدت متشکل از تابع هزینهء چندمحصوله و سهم تقاضای عوامل تولید در طی دورهء78-1355 به روش رگرسیون های به ظاهرغیرمرتبط تکراری پی در پی براورد گردیده و پس از آن شاخص های اقتصادی رشد بهره وری، تغییرات تکنیکی و صرفه های ناشی از تراکم و مقیاس محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Along with the stable growth in world trade and production
and important changes, which have flourished in national, trading based on expansion of non-oil exports. It is necessary to know the economic structure of transportation as the infrastructure of trading. The present study is an attempt to
empirically investigate the production structure of Iran airline
system, and to provide measure's productivity growth and
technical change and Identify theirs sources. To achieve this
purpose, the Translog multiproduct cost models have been used
and Translog model was estimated using time-series data covering the period 1355-1378. Zellner's sequential Iterative
Seemingly Unrelated Regression method was used in estimating the Translog model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airline transportation
  • Multiproduct cost function
  • Productivity Growth
  • Technical change
  • Translog Function