بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357

نویسندگان

چکیده

جهانی شدن، پدیده ای است که بروز آ ن در عصر حاضر، موجب تغییر و تحولات زیادی در جنبه های مختلف شده است. جهانی شدن اقتصاد، به رشد وابستگی اقتصادی بین کشورها در سطح جهان و افزایش حجم مبادلات و نوع مبادلات مرزی کالا و خدمات و همچنین تسریع فن آوری اشاره دارد. با توجه به قدمت و اهمیت صنایع نساجی، پوشاک و چرم و امکان پیوستن ایران به wto بررسی اثر جهانی شدن بر این صنایع، ضروری به نظر می رسد.
در این مقاله، برای اندازه گیری جهانی شدن از دو متغیر lit (معیار سطح تجارت بین المللی) وIIT (معیار ادغام تجارت بین المللی) استفاده نموده و اثر جهانی شدن بر"کار آ یی فنی و صادرات صنایع نساجی، پو شاک و چرم (کد 32 ISIC) را مورد بررسی قر ارداده ایم. تو ابع اقتصاد سنجی برازش شده نشان می دهد که جهانی شدن، اثرات منفی بر کار آ یی فنی و صادرات صنایع نساجی، پوشاک و چرم دارد. جهانی شدن اقتصاد می تواند کار آ یی فنی و صادرات این صنایع را کاهش دهد. بررسی روند دومتغیر مورداستفاده و نتایج توابع اقتصادسنجی برازش شده، بیانگر این موضوع می باشد که صنایع نساجی، پوشاک و چرم، هنوز در روند مثبت جهانی شدن قرار نگرفته است و این صنایع در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مشکل خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Export
  • Globalization
  • IIT (Integration of International Trade)
  • IIT (ادغام تجارت بین المللی)
  • LIT (Level of International Trade)
  • LIT (سطح تجارت بین المللی)