دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، فروردین 1383 (شماره 64 - بهار 83) 
اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دکتر سید کمیل طیبى؛ دکتر مصطفى عمادزاده؛ شیرین اربابیان