یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران

نویسندگان

چکیده

موفقیت در افزایش تولید و صادرات بخش کشاورزی، به عملکرد و چگونگی تأثیرات متقابل متغیرهای اصلی بخش کشاورزی بستگی دارد. سیاستهایی، از قبیل کنترل قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز، تأثیر فراوانی بر تولید، صادرات و خودکفایی بخش کشاورزی دارند. این سیاستها با اهدافی، مانند جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری و حمایت أز مصرف کننده، تولید کننده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک و افزایش ضریب تغذیه اتخاذ می شوند- در این مقاله، یک مدل سیستمی دینامیکی، برای مطالعه توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارائه می گر دد. سیاستهایی، مانند افز ایش قیمت محصولأت کشاورزی، افزایش نرخ ارز و ترکیبی از این دو سیاست، در مدل مورد آزمون قرار می گیرند. اثرات این سیاستها بر متغیرهایی نظیر صادرات و واردات محصولات کشاورزی، شاخص ICOR، نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده و ضریب خودکفایی ارزیابی می گردند. در واقع، ثابت خواهد شد، سیاستهایی که عمومآ برای فعال کردن بخشهای مختلف اقتصاد توصیه می شوند، می توانند نتایج مثبتی در بخش کشاورزی نیز به بار آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A system dynamics approach is presented in this paper to study the long-term effects of Iranian State policies to support agricultural section and gain self-sufficiency (SS) of products. Agriculture is studied as one section of the whole national economy. The self- sufficiency index is defined in terms of the ability of the economy to domestically answer the demand for food. Policies such as controlled exchange rate and fixed prices have important effects on production and export of foods. These policies are taken to support consumers and producers against high prices, to increase the SS index and the nutrition rate. In the model presented, the aim is to measure variables like export, ICOR index, the ratio of investment to surplus, and SS index against counter policies such as equilibrium prices and floating exchange rates in long term. It is shown that recommended policies to activate the whole economy are equally effective in this special section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Section
  • Iranian Economy
  • Self Sufficiency