رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی)

نویسندگان

چکیده

در طول دو دهه گذشته، خطرات و أسیبهای تخریب زپست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب، ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش و جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیتهای صنعتی است. این مقاله، به بررسی روابط علی بین رشد جمعیت، آ لودگی زیست محیطی و رشد اقتصادی درایران می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های آ ماری سری زمانی سالهای 80-1346، به روش آ زمون علیت هشیائو به بر آ ورد مدلها پرداختیم. نتایج به دست آ مده نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از رشد جمعیت (P) به تخریب زیست محیطی (EI) وجود دارد و همچنین یک رابطه دو طرفه بین تخریب زیست محیطی و رشد اقتصادی GNPP) )برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper aims to explore relationship between population growth environmental pollution and economic growth in Iran. In this article, we use Hsiao causality test to identify this relationship. In addition, we contribute to this debate analyzing the trends of annual Data from
1978-2001. This relationship for Population Growth and Environmental Impact is from Population Growth to Environmental Impact. There is a bidirectional causality between economic growth and environmental economic. In other words, increase in GDP per capita exerts positive effects on environmental impact and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Environmental Impact
  • Hsiao Causality Test
  • Population Growth
  • Sustainable Development