برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

نویسندگان

چکیده

در این مقاله براساس مدل تصحیح خطا 2، یک تجزیه و تحلیل کاربردی از تقاضای ذخایر ارزی برای بیست کشور صادرکننده موادخام 3 ارائه می شود و برای بر آورد، از روش ترکیب آمار سری زمانی- مقطعی 4 استفاده می شود. همچنین در مدل مورد نظر علاوه بر مطرح کردن مباحث تئوریکی سنتی، دو منغیر جدید دیگر، "درآمد انتظاری ناشی از صادرات مواد خام" و" نوع سیستم ارزی " نیز وارد شده است.
نتایج به دست آمده نَشان می دهد که عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول اثر مهمی بر تقاضای ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده موادخام ندارد. مضافا اینکه، درآمد انتظاری ناشی از صادرات مواد خام بر تقاضای ذخایر ارزی این کشورها اثر مثبت داشته و انعطاف پذیری نرخ ارز با تقاضای ذخایر ارزی رابطه منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

An empirical analysis of demand for international reserves for twenty Resource- Based Countries is investigated, which is based on a error correction model, and panel data is used for estimation. Besides
addressing conventional issues, the model explicity incorporates the impact of expected exporting revenues and the impact of the exchange rate system on reserve demand.
The result reveals that, shortrun money market disequilibrium have not any significant effect on demand for international reserve in
resource based countries. In addition, expected exporting revenues have positive longrun effect, while exchange rate flexibility has negative effect on demand for reserve in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand for International Reserves
  • Error Correction Model
  • Expected Exporting Revenues
  • panel data
  • Resource Based Countries