دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تیر 1383 (شماره 65- تابستان384)