دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تابستان 1383 (شماره 65- تابستان384)