استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی

نویسندگان

چکیده

عدالت از مسائلی است که به جهت عمق مفهومی آن نمی توان آن را تنها در چارچوب حوزه ای خاص از علوم انسانی محدود کرده و بر آن اساس معنا و تبیین نمود. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مباحثی چون برابری توزیع، عدالت اقتصادی، توسعه، رشد و... در ادبیات اقتصادی بسیار مطرح شده است.
از طرفی در دیدگاه اسلامی موضوع عدالت به جهت اهمیت آن در تعالیم دینی، بسیار مورد توجه متفکران اسلامی قرار گرفته و از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است و بعد اجتماعی عدالت در قالب مفهوم "عدالت اجتماعی " بیان شده است.
در میان اندیشمندان اسلامی، امام خمینی به دلیل نگرشهای اجتماعی شان و همچنین در مقام بنیانکذار و رهبر یکث نظام سیاسی- اجتماعی طبیعتآ ترجه عمیق تری به موضوع عدالت د ا شته ا ند.
این مطالعه درصدد آن است که با بررسی نظرات و آراه امام خمینی، ایده عدالت را در تفکراتشان مورد بررسی قرار داده و اصول حاکم بر دیدگاه ایشان را پیرامون این مفهوم کشف و استخراج نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper, we investigate about the concept of justice in Imam Khomeini's Opinion, who was the founder of an Islamic revolution in
Iran. We have illustrated that in his ideas and policies equality and providing the basic needs for all of the people form the core of his thoughts in relation of justice.
We identify a general framework of performing pattern of justice in Imam Khomeini's Opinion by extracting 14 principlesamong his statements about justice.
A noticeable point in this study is a relative coordination and harmony between Imam Khomeini's Opinion and the idea of "Basic Meeds" in development econom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic needs
  • Justice
  • Opportunities Equityv
  • poverty