بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از مباحث مهم و کاربردی در اقتصاد کلان، بحث تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی است. مطابق ادبیات اقتصادی موجود، چنانچه وقفه های جمع آوری مالیاتها طولانی و سیستم مالیاتی انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی خواهد شد که به اثر تانزی، معروف است.
مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهای فصلی دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیری از روشهای جدید اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان می دهد که طول وقفه مالیاتی بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهای مالیاتی نسبت به سطح عمومی قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتی برای دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادی، 16 ماه بوده و کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی، کمتر از واحد بر آورد شده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

olongs and tax system is inflexible (Tanzi hypothesis). In order to test Tanzi effect in Iran in short and long run seasonal data in 1360
1380(1981-2001) has been used and OLS and MLE have been
applied. Resultes indicates that the lag length is almost 23 months and elasticity is more than unit (OLS). In MLE method, lag is 16 months and elasticities less than unit and with war dummy variable, the lag
islO month. In short-run, lag is estimated to be 18 months and, instead of increasing, inflation decreases nominal tax revenues. Thus Tanzi
effect in short run is stronger than long run in Iran economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actual Tax Revenue
  • Inflation
  • Price Elasticity and Tanzi Effect
  • Tax Collection Lag