برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350)

نویسندگان

چکیده

روشهای بر آورد اثر تورم بر توزیع درآمد (هزینه) را می توان به سه گروه تقسیم نمود: پارامتریک، شبه پارامتریک و ناپارامتریک. دراین مقاله اثر تورم بر بیستکهای مختلف و نابرابری توزیع هزینه در ایران به صورت ناپارامتریک، طی سالهای 80-1350 بر آورد شده است. برای این منظور شاخص سالانه بهای کالاها و خدمات ممرفی در دو دسته خوراکی، شامل 5 گروه گوشت (مرغ و ماهی و...)، نان و برنج، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و سبزی ها و سایر مواد خوراکی و دسته مواد غیر خوراکی، شامل 7 گروه پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، اثاثه خانه، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح و تحصیل و مطالعه، و سایر کالاها و خدمات تفکیک شده است. آنگاه توزیع هزینه به قیمتهای جاری، براساس ترکیب مقداری سبد مصرفی خانوارها و احتساب شاخص قیمتها در سال پایه، به توزیع هزینه به قیمتهای ثابت، تبدیل گشته است. سپس با مقایسه سهم هزینه بیستکهای هزینه ای و همچنین شاخص نابرابری (ضریب جینی) متناظر با توزیع هزینه جاری (پیش از حذف تورم) و توزیع هزینه ثابت (پیش از حذف تورم)، شدت و جهت آثار تورم بر آورد شده است. نتایج حاصل، حاکی از آن است که تغییرات نسبی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption distribution
  • Fractiles
  • Gini coefficient
  • Inequality
  • Inflatio
  • Iran
  • nonparametric