اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان

چکیده

ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول، ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش، در تراز عملیات جاری و واگذاری خالص دارایی، نحوه تأمین مالی بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخراج داده های80-1358، اثرتغییر تأمین مالی بودجه دولت بر رشد اقتصادی از طریق مدل خود برگشت با وقفه توزیعی و آزمونهای برون زایی و ابربرون زایی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد: اثر اندازه جاری بر رشد، منفی و اثر اندازه عمرانی دولت بر رشد، مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذاری خالص دارایی برای تأمین کسری هزینه جاری، مخارج عمرانی را جیره بندی کرده و اثر مثبت اندازه عمرانی بررشد را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The government of Iran arranged the budget structure in a new method on the basis of International Monetary Fund prescription since the year of 1381.1n this method the two balances ,that is, current operational balance and net transferring of assets balance have changed the form of financing the budget.In this paper time series annual data for the period 1358- 1380 are used for studying the effect of changing the financing structure of budget on economic growth by the use of Auto Regressive Distributed Lag (ARDL), exogeneity test and super exogeneity test. The results show that size of the current
budget has negative effect on economic growth and surplus of net transferring asset balance rationed the capital expenditures and decreased the positive effect of the expenditure size on the growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto Regressive Distributed Lag
  • economic growth
  • Exogeneity test
  • Financing structure
  • Government budget
  • Government Size
  • Super exogeneity test