بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای پولی و مالی بهینه، برای دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور می باشد. برای این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف، مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری و نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، از مقادیر هدف گذاری شده آنها در برنامه سوم، جریمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی "OPTCON"، مقادیر بهینه مخارج سرمایه گذاری و مصرفی دولت و در آمدهای مالیاتی و حجم پول (نقدینگی)، از طریق حداقل سازی تابع زیان رفاهی در شرایط یک سیستم پویای غیرخطی محاسبه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهای پولی و مالی بهینه، با نتایج حاصل از اجرای سیاستهای

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of the present paper is quantitative determination of
optimal monetary and fiscal policies under floating exchange rate regime for the country third development plan (1383-1379). For this purpose, first, a welfare loss function is designed in which penalized on the quadratic deviation of objective variables such as: economic
growth, inflation rate, unemployment, cunent account and the ratio of
government budget deficit to GDP from their optimal control algorithm "OPTCON" the optimal values of government's investment and consumption expenditures and tax revenues and money stock (liquidity) are calculated by minimizing the welfare loss function subject to a dynamic nonlinear system. The comparison between optimal monetary and fiscal policies with the third plan's proposed macroeconomic policies shows the optimal values of liquidity, government consumption and investment are lower and the optimal values of tax revenues are greater than the proposed values in third
plan. Also, under optimal monetary and fiscal polices, the rate of economic growth, the ratio of budget deficit to GDP and current account will be better compared with the third plan's proposed macroeconomic policies. The results of the present paper could help policy makers in designing fiscal and monetary policies of the fourth development plan and the optimal values of instrument variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floating exchange rate regime
  • OPTCON algorithm
  • Optimal monetary and fiscal policies
  • Stochastic optimal control