تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

نویسندگان

چکیده

اگر با دقت به آنچه که اخیرا در زمینه ارزیابی سیاست های اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملا متمایز و مشخصی ملاحظه می شود که جان تیلور آنرا"اقتصاد کلان دستوری جدید" نامیده است. این روش جدید، که ایده هایی را تقریبا از اغلب مکاتب اقتصادی مطرح در اقتصاد کلان برای ارزیابی های سیاستی به کار می گیرد را نمی توان به مکتب خاصی مربوط دانست. الگوها و مفاهیمی که چارچوب کلی اقتصاد کلان دستوری جدید را تشکیل می دهند، ازجمله فعالترین، محرک ترین زمینه های اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتی در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. برای مثال می توان به مواردی از قبیل از: 1) الگوهای سیاستی. 2) قواعد سیاستی. 3) مبادله های سیاستی اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستوری جدید با تأکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
طبقه بندی :E69,B22:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

If one carefully looks at the recent evaluations in macroeconomic policy then he
or she will find a very distinguishable method which John Taylor has called it" New
Normative Macroeconomics". The purpose of this paper is to introduce and analyse
this new method. The method uses different ideas fTom most schools of economic
thought but can not be regarded as a special school as such. Models and concepts
used in the main tTamework of the so-called new normative macroeconomics in
recent years considered to be one of the most active and incentive creating which
could not be seen before 1970s even in the economics Dictionaries. For example
problems such as 1) policy models; 2) policy rules; 3) policy tradt}-offwhich can be regarded as the important ingredients of new normative macroeconomics will be emphasised in the present paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Normative Macroeconomics
  • Policy Models
  • Policy Rules
  • Policy Trade-Off
  • Schools