دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، فروردین 1384 (شماره 68 - بهار 84) 
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور