بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیری صنایع صادراتی کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی أثر بی ثباتی درآمد صادراتی بر رشد کشاورزی در طی دوره زمانی 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را می توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسی تأثیر رابطه بی ثباتی صادراتی بر رشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته اند ولی به لحاظ این که مدلسازی برروی متغیرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر شود و روابط صحیح شناسایی نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه ای بر اساس داده های مقطعی صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشتری در باره کشور تحت بررسی ارائه نمی دهد به همین دلیل در این مقاله از داده های سری زمانی استفاده شده است. ثالثا برای اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصادسنجی سری زمانی، هم انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهای الگوسازی شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر بستگی دارد، اثر بی ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده کشاورزی برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابی شده است.
طبقه بندی Q17:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

International trade theory argues that developing countries berefit from
specializing in primary commodities because of the existance of comparative
advantages and the utilization of the countries relative abundant factors. But at the
same time, international specialization implies a high commodity dependence, which is critisized by som development economists. they stipulate that international
specialization as commodity exporters implies a high economic dependence on
volatile export earnings due to unpredictability and high instability of commodity
prices. The high variability of export earnings undermines macroeconomic stability
by crating national income instability.
This article analyzes the relationship between non-oil export earnings instability
and agricultural growth in Iran.
Awareness of instability can help reduce macroeconomic shocks and its impact
on other economic sectors. This study applies the Feder (1982) growth model and
the Johansen (1988) co-integration system approach to analyze the effects of export
earnings instability. The result shows that export earnings instability did not affect gross domestic product (GDP) in the long run, while it had an impact in the short
run.
JEL Classification: Q 17.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Growth
  • Co -Integration system
  • Export Earning Instability
  • vector error correction model